Lov om de gymnasiale uddannelser § 41

Denne konsoliderede version af lov om de gymnasiale uddannelser er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1716 af 27. december 2016, jf.
lovbekendtgørelse nr. 957 af 22. juni 2022

§ 41

Hf-enkeltfag kan følges af kursister, der ønsker at opnå kompetencer i konkrete fag eller fagelementer.

Stk. 2 Hf-enkeltfag kan endvidere følges af kursister, der ønsker at opnå studiekompetence til bestemte videregående uddannelser, hvortil der ikke er krav om en fuld gymnasial eksamen, eller at supplere en gymnasial eksamen med henblik på at opfylde specifikke adgangskrav til bestemte videregående uddannelser.

Stk. 3 Hf-enkeltfag kan af personer uden en gymnasial eksamen sammenstykkes til en fuld højere forberedelseseksamen, der i kraft af sin sammensætning svarer til en hf-eksamen fra den 2-årige uddannelse til hf-eksamen, enten med en fagpakke, jf. § 37, stk. 2, (hf-eksamen uden overbygning) eller med en udvidet fagpakke, jf. § 37, stk. 3, (hf-eksamen med overbygning). Den samlede undervisningstid skal mindst svare til undervisningstiden i den 2-årige uddannelse til hf-eksamen, jf. § 33, stk. 4. Disse kursister skal have tilbud om individuelt at udarbejde en større skriftlig opgave og om individuelt eller i grupper at udarbejde et skriftligt eksamensprojekt. Fagene, der i den 2-årige uddannelse til hf-eksamen indgår i faggrupper, jf. § 37, stk. 1, nr. 4 og 5, følges dog som enkeltfag, uanset om de afsluttes på C-niveau eller på et højere niveau.

Stk. 4 En person, som har en hf-eksamen uden overbygning eller en højere forberedelseseksamen uden overbygning, kan uden nærmere aftale med en institution om et supplerende overbygningsforløb efter § 65, stk. 3, opnå en overbygning ved at gennemføre hf-enkeltfag i tilstrækkeligt omfang. For at et enkeltfag kan medgå til opnåelse af en overbygning, skal faget bestås. Hvis der indgår flere karakterer i faget, er kravet i 2. pkt. opfyldt, hvis gennemsnittet er på mindst 2,0.

Stk. 5 Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler om fagenes mål, indhold og omfang på forskellige niveauer og om det skriftlige eksamensprojekt.

Stk. 6 Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler om udbud og tilrettelæggelse af hf-enkeltfag og om, hvilke fag og niveauer der kan og skal indgå i institutionens udbud af hf-enkeltfag, og om bindinger i og mellem fagene.