Lov om Danmarks Statistik § 6

Denne konsoliderede version af lov om Danmarks Statistik er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 196 af 08. juni 1966,
jf. lovbekendtgørelse nr. 610 af 30. maj 2018,
som ændret ved lov nr. 146 af 28. februar 2018

§ 6

Offentlige myndigheder og institutioner skal inden for rammerne af den af bestyrelsen fastlagte arbejdsplan efter anmodning fra Danmarks Statistik meddele de oplysninger, de er i besiddelse af.

Stk. 2 Udveksling af dokumenter indeholdende statistiske oplysninger mellem Danmarks Statistik og Danmarks Nationalbank i forbindelse med udarbejdelse af finansiel statistik og ved opgørelse af Danmarks mellemværender med udlandet medfører ikke i sig selv, at dokumenterne bliver undergivet aktindsigt i henhold til lov om offentlighed i forvaltningen.