Lov om Danmarks Statistik § 1

Denne konsoliderede version af lov om Danmarks Statistik er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 196 af 08. juni 1966,
jf. lovbekendtgørelse nr. 610 af 30. maj 2018,
som ændret ved lov nr. 146 af 28. februar 2018

§ 1

Danmarks nationale statistikmyndighed er Danmarks Statistik. Danmarks Statistik er en fagligt uafhængig statslig myndighed, som hører under økonomi- og indenrigsministeren.

Stk. 2 Danmarks Statistik varetager følgende opgaver:

 • 1) Udvikling, indsamling, udarbejdelse og formidling af statistiske oplysninger vedrørende samfundsforhold,

 • 2) udarbejdelse af statistiske ydelser på begæring af ministerier, kommunalbestyrelser, regionsråd og andre offentlige myndigheder og institutioner til brug for lovgivning, analyse og administration mod anvisning af finansiering,

 • 3) ledelse af eller medvirken ved indretning og benyttelse af de offentlige myndigheders og institutioners registre, som kan anvendes til statistiske formål,

 • 4) samordning af den officielle offentligt producerede statistik,

 • 5) statistikfaglige interesser i forbindelse med offentlige digitaliseringstiltag og

 • 6) opgaver vedrørende internationalt statistisk samarbejde.

Stk. 3 Danmarks Statistik kan ud over de opgaver, der er omtalt i stk. 2,

 • 1) udarbejde statistiske analyser og prognoser,

 • 2) bistå udvalg og kommissioner i statistiske spørgsmål,

 • 3) indsamle og kvalitetssikre oplysninger og stille disse til rådighed for offentlige myndigheder og institutioner som databehandler for andre dataansvarlige offentlige myndigheder og institutioner,

 • 4) stille data til rådighed for statistisk analyse og videnskabelige formål og

 • 5) drive indtægtsdækket og tilskudsfinansieret virksomhed på grundlag af institutionens statistiske produktion og afledte aktiviteter, jf. Finansministeriets budgetvejledning.

Stk. 4 Offentlige myndigheder eller institutioner, der forbereder indsamling og bearbejdning af statistiske oplysninger, skal underrette Danmarks Statistik herom med henblik på samordning.