14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Denne konsoliderede version af lov om Danmarks Grønne Investeringsfond bygger på lov nr. 1285 af 09. december 2014, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 14. juni 2021

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 Danmarks Grønne Investeringsfond oprettes som en selvstændig statslig forvaltningsenhed inden for den offentlige forvaltning under erhvervs- og vækstministeren.

Stk. 2 Fonden har til formål at medfinansiere investeringer, der fremmer den grønne omstilling af samfundet.

Stk. 3 Fondens formål opnås gennem lån og garantier til investeringer, der fremmer en grøn omstilling af samfundet, f.eks. inden for følgende områder:

  • 1) Energibesparelser.

  • 2) Vedvarende energi-anlæg.

  • 3) Større ressourceeffektivitet.

Stk. 4 Fonden kan indgå i samarbejde med net- og distributionsselskaber, el- og gashandelsvirksomheder eller andre kommercielle aktører på energiområdet med henblik på at realisere fondens formål.

§2 Danmarks Grønne Investeringsfond kan yde lån og garantier til private virksomheder, almene boligorganisationer og til offentlige selskaber og institutioner m.v., hvis formue er adskilt fra henholdsvis statens, regionernes og kommunernes formue, og som har mulighed for at optage lån på det private marked.

Stk. 2 Fonden kan mod betaling, som modsvarer risikoen på lånet eller garantien, yde både sidestillede og efterstillede lån samt garantier med eller uden sikkerhed.

Stk. 3 Fonden kan yde lån eller garantier på samlet op til 60 pct. af omkostningerne forbundet med investeringsprojekter målt på den samlede portefølje af lån og garantier.

Stk. 4 Fonden kan yde enkeltstående lån eller garantier på op til 100 mio. kr. til et projekt og med en løbetid på op til 30 år.

Stk. 5 Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om grænsen for fondens finansiering målt på den samlede portefølje, jf. stk. 3, og øge eller mindske låne- eller garantistørrelse og løbetid, jf. stk. 4.

§2a Ændringsforslag fremsat med lov 193 (2020/1):

8. Efter § 2 indsættes:

»§ 2 a. Erhvervsministeren kan fastsætte regler om oprettelse, organisering, drift, tilsyn m.v. af selvstændige ordninger og initiativer, som henlægges til administration i Danmarks Grønne Investeringsfond.«

§3 Danmarks Grønne Investeringsfond ledes af en bestyrelse, som består af op til 6 medlemmer, herunder formand og næstformand.

Stk. 2 Bestyrelsens medlemmer udpeges af erhvervs- og vækstministeren for op til 3 år. Et bestyrelsesmedlem kan genudpeges en gang.

Stk. 3 Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen have de nødvendige kompetencer til at varetage fondens formål. Bestyrelsens kompetencer skal både omfatte økonomiske kompetencer på kredit- og investeringsområdet og viden om energi og ressourcer.

§4 Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af fonden. Bestyrelsen fastlægger i den forbindelse efter indstilling fra sekretariatet fondens investeringspolitik og rammerne for bestyrelsens arbejde i en forretningsorden.

Stk. 2 Bestyrelsen skal efter indstilling fra sekretariatet godkende bevilling af enkeltstående lån og garantier, som opfylder bestemte kriterier fastsat af bestyrelsen.

Stk. 3 Bestyrelsens afgørelser er endelige.

§4a Ændringsforslag fremsat med lov 193 (2020/1):

9. Efter § 4 indsættes:

»§ 4 a. Danmarks Grønne Investeringsfond kan indhente råd og sparring fra et rådgivende udvalg nedsat af erhvervsministeren i relation til investerings- og finansieringsindsatser inden for grøn omstilling. Kompetencen til at træffe konkrete finansierings- eller investeringsbeslutninger i medfør af denne lov og ansvaret herfor ligger, uanset rådgivningen, hos Danmarks Grønne Investeringsfond.

Stk. 2. Danmarks Grønne Investeringsfond skal løbende samarbejde med og bidrage til koordineringen vedrørende administrationen af midlerne under Danmarks Grønne Fremtidsfond med Vækstfonden, EKF Danmarks Eksportkredit, Investeringsfonden for Udviklingslande samt det i stk. 1 nævnte rådgivende udvalg.

Stk. 3. Danmarks Grønne Investeringsfond kan bidrage økonomisk til afholdelse af udgifterne i forbindelse med det rådgivende udvalg, jf. stk. 1.«

§5 Fondens sekretariatsfunktion varetages af Vækstfondens sekretariat.

§5a Ændringsforslag fremsat med lov 193 (2020/1):

10. Efter § 5 indsættes:

»§ 5 a. Lov om offentlighed i forvaltningen, lov om Folketingets Ombudsmand, forvaltningsloven og arkivloven finder ikke anvendelse for Danmarks Grønne Investeringsfond og dens eventuelle datterselskaber, for så vidt angår aktiviteter udøvet i medfør af lovens §§ 1 og 2.«

§6 Danmarks Grønne Investeringsfonds kapital tilvejebringes ved indskud fra staten på op til 200 mio. kr.

Stk. 2 Fondens egenkapital skal til stadighed være af en sådan størrelse, at den udgør et forsvarligt grundlag for fondens forpligtelser og aktiviteter. Fondens aktiviteter skal bidrage til en opbygning af egenkapitalen i fonden.

Stk. 3 Fonden kan optage lån til finansiering af sine aktiviteter.

Stk. 4 Staten yder garanti for fondens forpligtelser inden for en ramme på op til 5 mia. kr. Fonden betaler garantiprovision til staten for den del af statsgarantien, der er udnyttet af fonden, jf. § 2, stk. 3, i lov om bemyndigelse til optagelse af statslån.

§7 Den del af indskudskapitalen, der ikke anvendes i finansieringen af fondens aktiviteter, placeres i værdipapirer m.v. til højest mulig forrentning kombineret med en betryggende sikkerhed.

§8 Erhvervs- og vækstministeren fører tilsyn med Danmarks Grønne Investeringsfond.

Stk. 2 Bestyrelsesformanden holder ministeren orienteret om alle væsentlige forhold vedrørende fonden, herunder væsentlige ændringer i fondens økonomi.

Stk. 3 Fonden offentliggør årligt en status over sine investeringer opdelt efter type.

§8a Ændringsforslag fremsat med lov 193 (2020/1):

15. Efter § 8 indsættes:

»§ 8 a. Personer, som medvirker til aktiviteter i henhold til §§ 1-2, har under ansvar efter straffelovens §§ 152-152 e tavshedspligt med hensyn til enhver oplysning, som de i den forbindelse får kendskab til.

§ 8 b. Den, der afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for beslutninger i medfør af §§ 1-2, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

§8b Ændringsforslag fremsat med lov 193 (2020/1):

15. Efter § 8 indsættes:

»§ 8 a. Personer, som medvirker til aktiviteter i henhold til §§ 1-2, har under ansvar efter straffelovens §§ 152-152 e tavshedspligt med hensyn til enhver oplysning, som de i den forbindelse får kendskab til.

§ 8 b. Den, der afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for beslutninger i medfør af §§ 1-2, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

§9 Danmarks Grønne Investeringsfond aflægger regnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Stk. 2 Fondens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 3 Regnskaberne revideres af Rigsrevisionen og den statsautoriserede revisor i Vækstfonden, jf. § 8, stk. 1, i lov om Vækstfonden.

Stk. 4 § 3, § 17, stk. 2 og 3, og § 18 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 5 Det reviderede årsregnskab indsendes efter godkendelse af bestyrelsen til erhvervs- og vækstministeren.

§10 Erhvervs- og vækstministeren og revisorerne kan til enhver tid afkræve fonden enhver oplysning, som ministeren og revisorerne anser for fornøden. Erhvervs- og vækstministeren og revisorerne skal til enhver tid have adgang til at gøre sig bekendt med fondens bøger, regnskaber og virksomhed i øvrigt.

§11 Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler om Danmarks Grønne Investeringsfonds ledelse, administration, økonomi, lånevilkår, tilsyn, regnskab og revision m.v.

§12 Loven træder i kraft den 15. december 2014.

§13 I lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., som ændret ved § 4 i lov nr. 268 af 25. marts 2014 og § 4 i lov nr. 403 af 28. april 2014, foretages følgende ændring:

  • 1. I § 2 indsættes som nr. 11:
    »11) Danmarks Grønne Investeringsfond.«.

§14 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside