14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Lov nr. 1285 af 09. december 2014,
som ændret ved lov nr. 552 af 07. maj 2019 og lov nr. 1165 af 08. juni 2021

Denne konsoliderede version af lov om Danmarks Grønne Investeringsfond er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 05. juli 2022

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 Danmarks Grønne Investeringsfond oprettes som en selvstændig statslig forvaltningsenhed inden for den offentlige forvaltning under erhvervs- og vækstministeren.

Stk. 2 Fonden har til formål at medfinansiere investeringer, der fremmer den grønne omstilling af samfundet. Ved grøn omstilling forstås både tiltag, som kan fremme national grøn omstilling, og tiltag, som kan fremme global grøn omstilling, herunder udvikling og udbredelse af nye teknologier, omlægning af energisystemer til vedvarende energi, lagring og effektiv anvendelse af energi m.v. og fremme af global eksport af grøn teknologi, eksempelvis inden for vind og energieffektiviseringsløsninger. Danmarks Grønne Investeringsfonds finansiering skal bidrage til opfyldelse af temperaturmålene som defineret i Parisaftalen under De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC) vedtaget i Paris den 12. december 2015 på den 21. partskonference (COP21) under UNFCCC og underskrevet af Danmark i New York den 22. april 2016 og realisering af nationale klimamål og skal således aktivt finansiere tiltag, der reducerer belastningen for klima, natur og miljø, herunder tiltag rettet mod vandknaphed, fødevaremangel og bæredygtig fødevareproduktion.

Stk. 3 Ved udvælgelsen af projekter og initiativer, der kan bidrage til enten den nationale grønne omstilling eller den globale grønne omstilling, og som kan finansieres af Danmarks Grønne Investeringsfond i medfør af denne lov, jf. stk. 2, foretager Danmarks Grønne Investeringsfond en samlet vurdering af det kommercielle og det omstillingsmæssige potentiale af det enkelte projekt eller initiativ.

Stk. 4 Fondens formål opnås gennem lån og garantier til investeringer, der fremmer en grøn omstilling af samfundet, f.eks. inden for følgende områder:

  • 1) Energibesparelser.

  • 2) Vedvarende energi-anlæg.

  • 3) Større ressourceeffektivitet.

Stk. 5 Fonden kan indgå i samarbejde med net- og distributionsselskaber, el- og gashandelsvirksomheder eller andre kommercielle aktører på energiområdet med henblik på at realisere fondens formål.

Stk. 6 Finansiering i medfør af denne lov sker i overensstemmelse med de for Danmarks Grønne Investeringsfond til enhver tid gældende politikker for ansvarlig virksomhedsadfærd, herunder social ansvarlighed og foranstaltninger mod skatteunddragelse.

§2 Danmarks Grønne Investeringsfond kan yde lån og garantier til private virksomheder, almene boligorganisationer og til offentlige selskaber og institutioner m.v., hvis formue er adskilt fra henholdsvis statens, regionernes og kommunernes formue, og som har mulighed for at optage lån på det private marked. Fonden kan derudover yde lån og garantier til virksomheder, som tilbyder eller faciliterer finansiering af energi- og miljømæssig renovering, herunder eksempelvis i form af energirenovering af private boliger.

Stk. 2 Fonden kan mod vederlag, som modsvarer risikoen på lånet eller garantien, yde både sidestillede og efterstillede lån samt garantier med eller uden sikkerhed i medfør af § 1, stk. 4. Som vederlag kan fonden bl.a. modtage rettigheder eller finansielle instrumenter, som kan konverteres til ejerandele i virksomheder. Fonden kan ligeledes modtage ejerandele i virksomheder som følge af fondens konvertering af låneinstrumenter og andre gældsinstrumenter.

Stk. 3 Fonden kan yde lån eller garantier på samlet op til 60 pct. af omkostningerne forbundet med investeringsprojekter målt på den samlede portefølje af lån og garantier. Ved fondens ydelse af lån og garantier til virksomheder, som tilbyder eller faciliterer finansiering af energi- og miljømæssig renovering i medfør af stk. 1, skal det finansieringsmaksimum, som er nævnt i 1. pkt., vurderes på baggrund af omkostninger forbundet med projektfinansieringerne i den virksomhed, Danmarks Grønne Investeringsfond yder finansiering til.

Stk. 4 Fonden kan yde enkeltstående lån eller garantier med en løbetid på op til 30 år.

Stk. 5 Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om grænsen for fondens finansiering målt på den samlede portefølje, jf. stk. 3, og øge eller mindske låne- eller garantistørrelse og løbetid, jf. stk. 4.

§2a Erhvervsministeren kan fastsætte regler om oprettelse, organisering, drift, tilsyn m.v. af selvstændige ordninger og initiativer, som henlægges til administration i Danmarks Grønne Investeringsfond.

§3 Danmarks Grønne Investeringsfond ledes af en bestyrelse, som består af op til 6 medlemmer, herunder formand og næstformand.

Stk. 2 Bestyrelsens medlemmer udpeges af erhvervs- og vækstministeren for op til 3 år. Et bestyrelsesmedlem kan genudpeges en gang.

Stk. 3 Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen have de nødvendige kompetencer til at varetage fondens formål. Bestyrelsens kompetencer skal både omfatte økonomiske kompetencer på kredit- og investeringsområdet og viden om energi og ressourcer.

§4 Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af fonden. Bestyrelsen fastlægger i den forbindelse efter indstilling fra sekretariatet fondens investeringspolitik og rammerne for bestyrelsens arbejde i en forretningsorden.

Stk. 2 Bestyrelsen skal efter indstilling fra sekretariatet godkende bevilling af enkeltstående lån og garantier, som opfylder bestemte kriterier fastsat af bestyrelsen.

Stk. 3 Bestyrelsens afgørelser er endelige.

§4a Danmarks Grønne Investeringsfond kan indhente råd og sparring fra et rådgivende udvalg nedsat af erhvervsministeren i relation til investerings- og finansieringsindsatser inden for grøn omstilling. Kompetencen til at træffe konkrete finansierings- eller investeringsbeslutninger i medfør af denne lov og ansvaret herfor ligger uanset rådgivningen hos Danmarks Grønne Investeringsfond.

Stk. 2 Danmarks Grønne Investeringsfond skal løbende samarbejde med og bidrage til koordineringen vedrørende administrationen af midlerne under Danmarks Grønne Fremtidsfond med Vækstfonden, EKF Danmarks Eksportkredit, Investeringsfonden for Udviklingslande og det i stk. 1 nævnte rådgivende udvalg.

Stk. 3 Danmarks Grønne Investeringsfond kan bidrage økonomisk til afholdelse af udgifterne i forbindelse med det rådgivende udvalg, jf. stk. 1.

§5 Fondens sekretariatsfunktion varetages af Vækstfondens sekretariat.

§5a Lov om offentlighed i forvaltningen, lov om Folketingets Ombudsmand, forvaltningsloven og arkivloven finder ikke anvendelse for Danmarks Grønne Investeringsfond og dens eventuelle datterselskaber, for så vidt angår aktiviteter udøvet i medfør af lovens §§ 1 og 2.

§6 Danmarks Grønne Investeringsfonds kapital tilvejebringes ved indskud fra staten, i det omfang der er etableret bevillingsmæssig hjemmel hertil.

Stk. 2 Fondens egenkapital skal til stadighed være af en sådan størrelse, at den udgør et forsvarligt grundlag for fondens forpligtelser og aktiviteter. Fondens aktiviteter skal bidrage til en opbygning af egenkapitalen i fonden.

Stk. 3 Fonden kan optage lån, herunder statsligt genudlån, til finansiering af fondens aktiviteter inden for en ramme på op til 6 mia. kr. i 2021 og 8 mia. kr. i 2022 og frem. Rammen kan forhøjes, i det omfang der er etableret bevillingsmæssig hjemmel hertil.

Stk. 4 Fonden betaler garantiprovision til staten for den del af statsgarantien, der er udnyttet af fonden, jf. § 2, stk. 3, i lov om bemyndigelse til optagelse af statslån.

Stk. 5 Fondens samlede udestående lån og garantier kan ikke overstige adgangen til lånoptag, jf. stk. 3.

Stk. 6 Staten indtræder i fondens rettigheder og forpligtelser, i det omfang fondens egenkapital og hensættelser ikke er tilstrækkelige.

§7 Den del af indskudskapitalen, der ikke anvendes i finansieringen af fondens aktiviteter, placeres i værdipapirer m.v. til højest mulig forrentning kombineret med en betryggende sikkerhed.

§8 Erhvervs- og vækstministeren fører tilsyn med Danmarks Grønne Investeringsfond.

Stk. 2 Bestyrelsesformanden holder ministeren orienteret om alle væsentlige forhold vedrørende fonden, herunder væsentlige ændringer i fondens økonomi.

Stk. 3 Fonden offentliggør årligt en status over sine investeringer opdelt efter type.

§8a Personer, som medvirker til aktiviteter i henhold til §§ 1 og 2, har under ansvar efter straffelovens §§ 152-152 e tavshedspligt med hensyn til enhver oplysning, som de i den forbindelse får kendskab til.

§8b Den, der afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for beslutninger i medfør af §§ 1 og 2, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§9 Danmarks Grønne Investeringsfond aflægger regnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Stk. 2 Fondens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 3 Regnskaberne revideres af Rigsrevisionen og den statsautoriserede revisor i Vækstfonden, jf. § 8, stk. 1, i lov om Vækstfonden.

Stk. 4 § 3, § 17, stk. 2 og 3, og § 18 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 5 Det reviderede årsregnskab indsendes efter godkendelse af bestyrelsen til erhvervs- og vækstministeren.

§10 Erhvervs- og vækstministeren og revisorerne kan til enhver tid afkræve fonden enhver oplysning, som ministeren og revisorerne anser for fornøden. Erhvervs- og vækstministeren og revisorerne skal til enhver tid have adgang til at gøre sig bekendt med fondens bøger, regnskaber og virksomhed i øvrigt.

§11 Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler om Danmarks Grønne Investeringsfonds ledelse, administration, økonomi, lånevilkår, tilsyn, regnskab og revision m.v.

§12 Loven træder i kraft den 15. december 2014.

§13 I lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., som ændret ved § 4 i lov nr. 268 af 25. marts 2014 og § 4 i lov nr. 403 af 28. april 2014, foretages følgende ændring:

  • 1. I § 2 indsættes som nr. 11:
    »11) Danmarks Grønne Investeringsfond.«.

§14 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside