Lov om Blødererstatningsfonden § 2

Denne konsoliderede version af lov om Blødererstatningsfonden er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 440 af 14. juni 1995,
som ændret ved lov nr. 386 af 22. maj 1996, lov nr. 980 af 17. december 1997 og lov nr. 403 af 21. april 2010

§ 2

Staten yder en gang for alle fonden et beløb på 20 mio. kr., der udbetales, når fonden er etableret efter denne lovs regler, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Indenrigs- og sundhedsministeren kan efter behov tilføre fonden yderligere midler.

Stk. 3 Indenrigs- og sundhedsministeren kan godkende, at også andre midler end de af staten efter stk. 1 og 2 tilførte midler indgår i fonden.