14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om biologiske stoffer § 5

Lov om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om biologiske stoffer og bygger på lov nr. 474 af 17. June 2008. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Ministeren for sundhed og forebyggelse eller den, ministeren bemyndiger hertil, har til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til offentlig og privat ejendom, lokaliteter, fortegnelser, papirer m.v., herunder også materiale, der opbevares i elektronisk form, for at tilvejebringe oplysninger, der er nødvendige til brug for løsningen af opgaver i henhold til denne lov og regler fastsat i medfør af loven.

•••

Stk. 2 Stk. 1 finder ikke anvendelse på bygninger eller dele af bygninger, der udelukkende anvendes til privat beboelse.

•••

Stk. 3 Politiet yder om nødvendigt bistand til gennemførelse af kontrol efter stk. 1. Ministeren for sundhed og forebyggelse kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte nærmere regler herom.

•••

Stk. 4 Den, der er omfattet af reglerne i denne lov eller af regler fastsat i medfør af denne lov, skal efter anmodning fra ministeren for sundhed og forebyggelse eller den, ministeren bemyndiger hertil, give alle oplysninger, herunder om økonomiske og regnskabsmæssige forhold, som er påkrævet af hensyn til kontrollens gennemførelse, samt vederlagsfrit yde ministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, den fornødne bistand ved kontrol, prøvetagning, kopiering og udlevering af skriftligt materiale og udskrifter af oplysninger, som opbevares i elektronisk form.

•••

Stk. 5 Ministeren for sundhed og forebyggelse eller den, ministeren bemyndiger hertil, kan udtage prøver til undersøgelser uden at skulle erlægge betaling herfor.

•••
profile photo
Profilside