14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Betalingsloven § 7b

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. paragraf 7b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af betalingsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1775 af 02. september 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7b Målerdata
Ejere af ejendomme, der er tilsluttet eller kontraktligt tilknyttet et spildevandsforsyningsselskabs anlæg, og som betaler vandafledningsbidrag efter målt forbrug, jf. § 2 a, stk. 4, skal medvirke til aflæsning af vandmålere ved afgivelse af oplysninger til spildevandsforsyningsselskabet. Hvis ikke ejeren ønsker at medvirke, kan spildevandsforsyningsselskabet fastsætte et skønnet forbrug. Det skønnede forbrug må dog ikke for en boligenhed overstige 600 m3 pr. år.

•••

Stk. 2 Almene og ikkealmene vandforsyninger, herunder grundejere med egen vandindvinding, skal en gang årligt udlevere oplysninger til det spildevandsforsyningsselskab, som leverer spildevandsforsyningsydelser til den pågældende ejendom, om eventuelt skift og justering af vandmålere m.v. (stamoplysninger) inden for det seneste kalenderår.

•••

Stk. 3 De almene og ikkealmene vandforsyninger kan for udlevering af oplysninger efter stk. 2 opkræve et administrationsbidrag.

•••
profile photo
Profilside