14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om betalingskonti  - Loven er trådt i kraft den 1. juli 2016, med undtagelse af § 3 og § 6, stk. 1 og 2 som træder i kraft den 31. oktober 2018, og § 5 som træder i kraft den 1. januar 2019 (jf. § 26). § 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om betalingskonti og bygger på lovbekendtgørelse nr. 375 af 12. December 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Opsigelse af rammeaftaler for en basal betalingskonto
Et pengeinstitut kan uanset § 75 i lov om betalinger kun opsige en rammeaftale, der giver adgang til en basal betalingskonto, såfremt en af følgende betingelser er opfyldt:

  • 1) Forbrugeren har anvendt betalingskontoen til strafbare formål.

  • 2) Forbrugeren eller tredjemand har ikke foretaget nogen transaktioner på betalingskontoen i over 24 på hinanden følgende måneder.

  • 3) Forbrugeren har afgivet forkerte oplysninger for at få en basal betalingskonto i tilfælde, hvor de rigtige oplysninger ville have medført afslag.

  • 4) Forbrugeren har ikke længere lovligt ophold i et land inden for den Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.

  • 5) Forbrugeren har efterfølgende åbnet en anden betalingskonto i Danmark, som gør det muligt at anvende de i § 9 anførte tjenesteydelser.

  • 6) Forbrugeren har begået strafbare handlinger mod pengeinstituttet, og pengeinstituttet vil derfor forhindre forbrugeren i at misbruge sin ret til at have adgang til en basal betalingskonto.

  • 7) Forbrugeren har optrådt anstødeligt eller til gene for bankens øvrige kunder eller ansatte.

  • 8) Forbrugeren anvender sin basale betalingskonto til erhvervsmæssige formål.

•••

Stk. 2 Et pengeinstitut, der opsiger en rammeaftale, jf. stk. 1, skal meddele forbrugeren begrundelsen for opsigelsen vederlagsfrit enten i papirform eller på andet varigt medium med mindst 2 måneders varsel. Begrundelsen kan udelades af hensyn til national sikkerhed eller offentlig orden, eller hvis det er hensigtsmæssigt for at sikre fortrolighed om underretninger i henhold til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme. En opsigelse begrundet i en af de i stk. 1, nr. 1, 3 eller 6, anførte grunde har øjeblikkelig virkning. Et afslag skal indeholde nærmere oplysninger om forbrugerens mulighed for at påklage afgørelsen til Pengeinstitutankenævnet og muligheden for at forelægge afgørelsen for Finanstilsynet.

•••
profile photo
Profilside