Lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. § 1

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1125 af 29. december 1999,
jf. lovbekendtgørelse nr. 598 af 16. maj 2019,
som ændret ved lov nr. 551 af 7. maj 2019

§ 1

Kommunen afholder efter bestemmelserne i denne lov udgifter til uddannelse af personer omfattet af stk. 2 på uddannelsesinstitutioner m.fl., der i henhold til Undervisningsministeriets lovgivning er berettigede til at modtage tilskud eller bevilling fra Undervisningsministeriet.

Stk. 2 Loven gælder for uddannelse af personer, der i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er omfattet af

  • 1) § 6, nr. 1-8,

  • 2) § 6, nr. 9, og som modtager ledighedsydelse, eller

  • 3) § 6, nr. 10, og som under revalidering modtager revalideringsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, eller som under forrevalidering modtager kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik.

Loven gælder dog ikke for ordblindeundervisning i henhold til lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne eller for specialundervisning for voksne i henhold til lov om specialundervisning for voksne.

Stk. 3 De uddannelsesinstitutioner m.fl., som loven gælder for, modtager uanset tilskudsbestemmelserne i Undervisningsministeriets lovgivning ikke aktivitetsafhængige tilskud eller bevillinger fra Undervisningsministeriet til uddannelse af de i stk. 2 nævnte personer.