14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om betalinger § 39

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om betalinger og bygger på lovbekendtgørelse nr. 2710 af 07. December 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§39 Outsourcing
Et e-pengeinstitut eller betalingsinstitut kan efter underretning af Finanstilsynet outsource en proces, en tjenesteydelse eller en aktivitet, som virksomheden ellers ville udføre, til en leverandør.

•••

Stk. 2 Et e-pengeinstitut eller betalingsinstitut må kun outsource en kritisk eller vigtig proces, tjenesteydelse eller aktivitet, når følgende betingelser er opfyldt:

 • 1) Outsourcingen forringer ikke i væsentlig grad kvaliteten af instituttets interne kontrol eller Finanstilsynets mulighed for at overvåge, om instituttet opfylder alle forpligtelserne i denne lov.

 • 2) Outsourcingen medfører ikke, at den daglige ledelse delegerer sit ansvar.

 • 3) Instituttets forhold til og forpligtelser over for sine brugere i henhold til denne lov ændres ikke.

 • 4) De betingelser, som instituttet skal opfylde for at blive meddelt tilladelse og bevare denne i henhold til denne lov, opfyldes fortsat.

 • 5) Ingen af de betingelser, som lå til grund for meddelelsen af tilladelsen, må ophæves eller ændres.

•••

Stk. 3 Finanstilsynet kan træffe afgørelse om, at instituttets outsourcing skal bringes til ophør inden for en af Finanstilsynet nærmere fastsat frist, hvis outsourcingkontrakten eller dennes parter ikke opfylder betingelserne i denne bestemmelse eller regler fastsat i medfør af stk. 4.

•••

Stk. 4 Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om e-pengeinstitutters og betalingsinstitutters outsourcing vedrørende Bekendtgørelse om outsourcing for kreditinstitutter m.v.

 • 1) instituttets ledelsesordninger, ansvar, risikostyring, overvågning, kontrol og rapportering i tilknytning til outsourcing til en leverandør, herunder leverandørens videreoutsourcing,

 • 2) instituttets interne retningslinjer for outsourcing,

 • 3) instituttets håndtering af interessekonflikter i forbindelse med outsourcing,

 • 4) krav, som instituttet som minimum skal sikre at leverandører eller underleverandører til enhver tid opfylder, herunder også adgangs-, oplysnings- og revisionsrettigheder hos leverandører og underleverandører,

 • 5) krav til indholdet af kontrakten og

 • 6) instituttets pligt til at underrette Finanstilsynet om outsourcing.

•••
profile photo
Profilside