14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om betalinger § 135

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om betalinger og bygger på lovbekendtgørelse nr. 2710 af 07. December 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§135 Finanstilsynet kan inddrage en virksomheds tilladelse som e-pengeinstitut, betalingsinstitut eller udbyder af kontooplysningstjenester eller en begrænset tilladelse til udstedelse af elektroniske penge eller udbud af betalingstjenester, hvis virksomheden

  • 1) anmoder herom,

  • 2) ikke gør brug af tilladelsen, senest 12 måneder efter at Finanstilsynet har meddelt virksomheden tilladelse,

  • 3) ikke har udøvet virksomhed som e-pengeinstitut, betalingsinstitut eller udbyder af kontooplysningstjenester eller virksomhed med begrænset tilladelse til udstedelse af elektroniske penge eller udbud af betalingstjenester i en periode på over 6 måneder,

  • 4) har opnået tilladelse på baggrund af urigtige eller vildledende oplysninger eller på anden uretmæssig vis,

  • 5) ikke længere opfylder betingelserne for meddelelse af tilladelse efter kapitel 2 eller 3,

  • 6) kan udgøre en trussel mod et e-pengesystems eller betalingssystems stabilitet, hvis den fortsætter sin e-pengevirksomhed eller betalingstjenestevirksomhed, eller

  • 7) gør sig skyldig i grove eller gentagne overtrædelser af hvidvaskloven.

•••

Stk. 2 Finanstilsynet kan endvidere inddrage en virksomheds tilladelse som udbyder af kontooplysningstjenester, hvis der er rejst tiltale mod indehaveren af en udbyder af kontooplysningstjenester, der er en enkeltmandsvirksomhed, for overtrædelse af straffeloven, denne lov eller anden finansiel lovgivning, indtil straffesagen er afgjort, hvis domfældelse vil indebære, at vedkommende ikke opfylder kravene i § 30, stk. 1, nr. 3, jf. § 60, stk. 7.

•••

Stk. 3 Inddragelse af en tilladelse, jf. stk. 1, nr. 4-7, og stk. 2,  offentliggøres af Finanstilsynet.

•••

Stk. 4 Inddragelse af tilladelse i henhold til stk. 1, nr. 5, som følge af manglende opfyldelse af kravene om egnethed og hæderlighed, jf. § 30, stk. 1, nr. 2-5, og inddragelse i henhold til stk. 2 kan af indehaveren af en udbyder af kontooplysningstjenester, der er en enkeltmandsvirksomhed, forlanges indbragt for domstolene. Anmodningen herom skal indgives til Finanstilsynet, inden 4 uger efter at inddragelsen af tilladelse er meddelt den pågældende. Finanstilsynet indbringer sagen for domstolene inden 4 uger efter modtagelsen af anmodning herom. Sagen anlægges i den borgerlige retsplejes former.

•••
profile photo
Profilside