Lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m. Kapitel 4

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 218 af 23. april 1986,
jf. lovbekendtgørelse nr. 330 af 29. marts 2014

Kapitel 4 Klage- og ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.
§ 23

Biskoppens afgørelser efter loven kan påklages til kirkeministeren.

Stk. 2 Klage skal indgives inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. Kirkeministeren kan se bort fra overskridelse af fristen, når der er særlig grund hertil.

§ 24

Kapitel 2 og 3 finder ikke anvendelse på kirker i kriminalforsorgens anstalter eller arresthuse.

Stk. 2 Kapitel 1 og bestemmelserne i § 5, stk. 3, og § 6 finder anvendelse på kirker i hospitaler og lignende stiftelser såvel som kapeller, der udgør en del af en beboelsesbygning i privat eje.

Stk. 3 Loven medfører ikke ændringer i de særlige regler for

  • 1) Kirkefondets kirker i København og

  • 2) Skt. Petri kirke i København.

Stk. 4 Kirkeministeren kan bestemme, at de hidtil gældende regler om særlige overtilsyn for Holmens kirke, Garnisons kirke og Kastelskirken opretholdes.

§ 25

Loven træder i kraft den 1. juli 1986.

Stk. 2 Følgende lovbestemmelser ophæves:

  • 1) Lov om kirkers brug, sognebåndsløsning m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 151 af 30. maj 1961, bortset fra §§ 8-11.

  • 2) Lov om kirkers bestyrelse m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 318 af 26. juni 1970.

  • 3) Lov nr. 100 af 15. maj 1903 om afløsning af tienden.

  • 4) Lov nr. 129 af 4. april 1928 om afløsning af tienden i de sønderjyske landsdele.

§ 26

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Loven kan ved kgl. anordning sættes i kraft på Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.