Lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m. Kapitel 1

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 218 af 23. april 1986,
jf. lovbekendtgørelse nr. 330 af 29. marts 2014

Kapitel 1 Kirkers bestyrelse
§ 1

Selvejende kirker bestyres af menighedsrådet.

Stk. 2 Andre kirker bestyres af den, der ejer kirken, eller den, der ejer afløsningssummen for kirketienden.

Stk. 3 For bestyrelsen af valgmenighedskirker gælder reglerne i lov om valgmenigheder.

Stk. 4 Ejes en kirkegård af flere kirker i fællesskab, udfærdiges en vedtægt med regler for kirkegårdens bestyrelse. Vedtægten godkendes af provstiudvalget.

§ 2

(Ophævet).

§ 3

Kirkeministeren kan tillade, at begravelsesvæsenet udskilles fra kirkens bestyrelse. Regler om begravelsesvæsenets bestyrelse fastsættes i så fald i en vedtægt, der godkendes af kirkeministeren.

Kirkers overgang til selveje
§ 4

Den, der ejer en kirke, eller den, der ejer afløsningssummen for kirketienden, jf. § 1, stk. 2, kan kræve, at kirken overgår til selveje, såfremt

  • 1) kirken afleveres i forsvarlig stand,

  • 2) kirken er gældfri, og

  • 3) kirkens indtægter, jorder, kapitaler m.v. overgår sammen med kirken.