Lov om Beskyttelse af Søkabler og undersøiske Ledninger

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 54 af 15. februar 1895,
som ændret ved lov nr. 480 af 8. november 1972

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Forsætlig eller ved Mangel paa skyldig Agtpaagivenhed foranlediget Brud eller Beskadigelse af Søkabler eller undersøiske Ledninger saavel paa som uden for dansk Søterritorium, hvorved Forbindelsen helt eller delvis kan blive afbrudt eller forstyrret, medfører Strafansvar, uden at dette præjudicerer privat Søgsmaal til Skadeserstatnings Udredelse.

Bestemmelsen om Strafansvar finder ikke Anvendelse paa Brud eller Beskadigelser, som foraarsages ved Handlinger, der ikkun ere foretagne i det Øjemed at værne om Menneskeliv eller Fartøjers Sikkerhed, eller som nødvendigt eller tilfældigt bevirkes ved Istandsættelse af Kabler eller Ledninger, alt for saa vidt de paagældende have truffet de Forholdsregler, der staa i deres Magt, for at undgaa saadanne Brud eller Beskadigelser.

§ 2

Naar et Skib, der uden for Søterritorierne er beskæftiget med Istandsættelse af Søkabler eller undersøiske Ledninger, fører de Signaler, som ere foreskrevne ved Kongelig Anordning, skulle andre Fartøjer, som bemærke eller ere i Stand til at bemærke disse Signaler, holde sig i en Afstand af mindst een Kvartmil fra førstnævnte Skib. Ligeledes skulle Fiskegarn og andre Fiskeredskabe holdes i samme Afstand; dog skulle Fiskerbaade have en Frist af fire og tyve Timer til at rette sig efter den ved de ovennævnte Signaler givne Advarsel, saaledes at der i dette Tidsrum ikke maa lægges dem nogen Hindring i Vejen for deres Bevægelser.

§ 3

Fremdeles skulle Fartøjer, der uden for Søterritorierne bemærke eller ere i Stand til at bemærke de Bøjer, som udlægges i Anledning af Søkablers eller undersøiske Ledningers Nedlæggelse, deres Brud eller Beskadigelse, holde sig i en Afstand af mindst en Fjerdedel Kvartmil fra disse Bøjer. Fiskegarn og andre Fiskeredskaber skulle holdes i samme Afstand fra disse Bøjer.

§ 4

Saafremt et Skib eller Fartøj har maatte opofre et Anker, Garn eller andet Fiskeredskab for ikke at beskadige Søkabler eller undersøiske Ledninger paa Søterritoriet eller uden for dette, har Skibets eller Fartøjets Ejer Ret til af ejeren af Kablerne eller Ledningerne at faa Erstatning for den ham derved tilføjede Skade. Denne Ret er dog betinget af, at Redskabets Tab er konstateret ved en saa vidt muligt straks derefter optagen Protokol, forsynet med Skibesbesætningens Vidnesbyrd, og af, at Skibsføreren inden 24 Timer efter Skibets eller Fartøjets Ankomst til den første Havn, hvortil det vender tilbage eller søger ind, afgiver sin Forklaring for den vedkommende Myndighed. Denne giver dernæst fornøden Meddelelse om det passerede til Konsularmyndigheden for det Land, hvor ejeren af Kablerne eller Ledningerne er hjemmehørende.

§ 5

Ejeren af Søkabler eller undersøiske Ledninger, ved hvis Nedlægning eller Istandsættelse paa eller uden for Søterritoriet der foraarsages Brud eller Beskadigelse paa andre Kabler eller Ledninger, er forpligtet til at yde Ejeren af de sidstnævnte Kabler eller Ledninger Erstatning for Omkostningerne ved den Istandsættelse, som Brudet eller Beskadigelsen nødvendiggør, for saa vidt saadant hjemles ved dansk Rets almindelige Regler. - Ved foranstaaende Bestemmelse præjudiceres ikke den eventuelle Anvendelse af § 1.

§ 6

Overtrædelser af §§ 1-3 straffes med Bøde, Hæfte eller Fængsel i indtil 1 År.

Sagerne behandles som Politisager. Retsmidlerne i Retsplejelovens Kapitel 68, 69, 71 og 72 kan anvendes i samme Omfang som i Statsadvokatsager.