Lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger § 14

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 231 af 02. april 2003,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1837 af 21. september 2021

§ 14

Udbetalinger, som medfører ændringer af modtagerens ejerandele i foreningen, er en hævning af indskud, jf. dog § 14 a.

Stk. 2 Hvis et medlem, der anvender realisationsprincippet, hæver sit indskud, opgøres alle urealiserede fortjenester og tab på indskuddet, jf. § 12. Resultatet medregnes hos medlemmet, som om der er tale om realiseret fortjeneste eller tab for dette. § 5 finder tilsvarende anvendelse. De aktiver, som de pågældende fortjenester og tab vedrører, anses for anskaffet af medlemmet på de tidspunkter, hvor de er anskaffet af foreningen. § 13, stk. 2 og 3, finder dog tilsvarende anvendelse. Aktiverne anses for afstået af medlemmet på det tidspunkt, hvor indskuddet hæves.

Stk. 3 Hæves en del af et indskud, medregnes en forholdsmæssig del af urealiserede fortjenester og tab på indskuddet på tidspunktet for hævningen af indskuddet. Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4 Har et medlem foretaget flere indskud, som medlemmet herefter hæver af, anses det først foretagne indskud for først hævet.