Lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger § 12

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 231 af 02. april 2003,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1837 af 21. september 2021

Opgørelse af urealiserede fortjenester og tab
§ 12

På hvert indskud opgøres den urealiserede fortjeneste eller tab fra en aktivgruppe som resultatet af opgørelserne efter stk. 2 og 3.

Stk. 2 Fra foreningens anskaffelse af aktiver i en aktivgruppe og indtil det tidspunkt, hvor andelen skal gøres op, opgøres foreningens urealiserede fortjeneste eller tab for hver periode, hvor ejerforholdene i foreningen ikke er ændret. For hver periode fordeles foreningens urealiserede fortjeneste eller tab herefter mellem indskuddene på grundlag af de ejerandele, der i den pågældende periode er knyttet til de enkelte indskud. Ved den urealiserede fortjeneste eller tab i en periode forstås forskellen mellem vedkommende aktivers værdi ved periodens afslutning og enten værdien af de samme aktiver ved periodens begyndelse eller anskaffelsessummen, hvis de er anskaffet efter periodens begyndelse.

Stk. 3 Urealiserede fortjenester og tab, der er henført til et medlems indskud, overføres til senere indskud foretaget af samme medlem, i det omfang de vedrører aktiver fra det tidligere indskud, der indgår i det senere indskud. Koncernforbundne medlemmer, jf. kursgevinstlovens § 4, anses i denne sammenhæng for ét medlem. 1. pkt. gælder ikke for de urealiserede fortjenester og tab, der tidligere er behandlet som realiserede for medlemmet i forbindelse med hævning og lign.