14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om bemyndigelse til optagelse af statslån

Lov nr. 1079 af 22. december 2003, jf.
lovbekendtgørelse nr. 849 af 22. juni 2010

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om bemyndigelse til optagelse af statslån

§1 Finansministeren kan optage lån inden for et samlet gældsmaksimum på 2.000 mia. kr.

Stk. 2 I gældsmaksimum efter stk. 1 indgår den til enhver tid værende restgæld efter statslån optaget i henhold til gældende love om bemyndigelse til optagelse af indenlandske statslån og statslån i udlandet.

Stk. 3 I forbindelse med låntagningen og den løbende gældsforvaltning kan finansministeren opkøbe egne værdipapirer og indgå aftaler om bytte af rente- eller valutabetalingsstrømme (swapaftaler) og andre finansielle transaktioner.

§2 Finansministeren kan yde lån til statsinstitutioner og statslige selskaber m.v.

Stk. 2 De i stk. 1 nævnte udlån må ikke ydes på bedre vilkår, end staten selv kan opnå som låntager.

Stk. 3 For de i stk. 1 nævnte lån betales en provision til statskassen på 0,15 pct. p.a. Finansministeren kan bestemme, at der betales en provision, der er større eller mindre end 0,15 pct. p.a.

Stk. 4 Provisionen betales en gang om året i hele låneperioden med virkning fra valørdagen. Provisionen opgøres for hvert år pr. 31. december.

Stk. 5 Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om statens adgang til at yde de i stk. 1 nævnte lån og om vilkårene herfor, herunder bl.a. vedrørende betaling af provision.

§3 Finansministeren kan fastsætte regler om salg, indskrivning og indfrielse af statsobligationer samt om forlængelse af præmieobligationer.

§§3a-3d (Ophævet)

§4 Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

profile photo
Profilside