Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet § 31

Denne konsoliderede version af lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1705 af 27. december 2018,
som ændret ved lov nr. 2394 af 14. december 2021, lov nr. 897 af 21. juni 2022, lov nr. 753 af 13. juni 2023 og lov nr. 754 af 13. juni 2023

§ 31

Den ungefaglige undersøgelse gennemføres så vidt muligt i samarbejde med forældremyndighedsindehaverne og barnet eller den unge. Undersøgelsen skal gennemføres så skånsomt, som forholdene tillader, og må ikke være mere omfattende, end formålet tilsiger.

Stk. 2 Der skal ved undersøgelsen anlægges en helhedsvurdering, der, medmindre konkrete forhold tilsiger, at det ikke er relevant, skal omfatte barnets eller den unges udvikling og adfærd, familieforhold, skoleforhold, sundhedsforhold, fritidsforhold og venskaber og andre relevante forhold.

Stk. 3 Undersøgelsen skal endvidere afdække ressourcer og problemer hos barnet eller den unge, familien og netværket. For unge, der er fyldt 15 år, skal undersøgelsen afdække de særlige forhold, der skal indgå ved valg af indsats for denne aldersgruppe.

Stk. 4 Som led i undersøgelsen skal der indhentes oplysninger fra fagfolk, som allerede har viden om barnets eller den unges og familiens forhold. Er det nødvendigt, skal kommunen lade barnet eller den unge undersøge af en læge eller en autoriseret psykolog. Kommunen kan iværksætte en psykologisk undersøgelse af forældremyndighedsindehaveren. Iværksætter kommunen en sådan undersøgelse, skal den foretages af en autoriseret psykolog.

Stk. 5 Som led i undersøgelsen skal der endvidere finde en samtale sted med barnet eller den unge. Samtalen kan undlades, hvis særlige grunde taler afgørende imod. I så fald skal oplysninger om barnets eller den unges synspunkter søges tilvejebragt på anden vis. Samtalen kan finde sted uden samtykke fra forældremyndighedsindehaverne og uden disses tilstedeværelse, når hensynet til barnet eller den unge taler herfor.

Stk. 6 Som led i undersøgelsen skal barnet eller den unge og forældremyndighedsindehaverne spørges, om de ønsker bestemte ressourcepersoner indkaldt til nævnsmødet, herunder om grundene hertil.