Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet § 13

Denne konsoliderede version af lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1705 af 27. december 2018,
som ændret ved lov nr. 2394 af 14. december 2021 og lov nr. 897 af 21. juni 2022

Forbedringsforløb
§ 13

Ungdomskriminalitetsnævnet kan fastsætte et forbedringsforløb i form af en handleplan med en varighed af op til 2 år. For børn og unge i alderen 10 til 14 år kan handleplanen i helt særlige tilfælde have en varighed af op til 4 år. Handleplanen skal angive en eller flere konkrete foranstaltninger for barnet eller den unge, som vurderes egnede i forhold til barnets eller den unges problemer og behov. Det kan herunder fastsættes, at barnet eller den unge skal

  • 1) være hjemme på et nærmere fastsat tidspunkt,

  • 2) tage ophold i en ungdomsklub, på et uddannelsessted el.lign.,

  • 3) modtage praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet,

  • 4) modtage familiebehandling eller behandling af sine problemer,

  • 5) indgå i et døgnophold efter reglerne i § 55 i lov om social service for både forældremyndighedsindehaverne, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien i en almen plejefamilie, i en forstærket plejefamilie, i en specialiseret plejefamilie, på et godkendt opholdssted eller på en døgninstitution,

  • 6) indgå i en aflastningsordning efter reglerne i § 55 i lov om social service i en almen plejefamilie, specialiseret plejefamilie, forstærket plejefamilie eller netværksplejefamilie eller på et opholdssted eller en døgninstitution,

  • 7) have udpeget en fast kontaktperson,

  • 8) have formidlet praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge og i den forbindelse modtage udbetaling af godtgørelse eller

  • 9) modtage anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte.

Stk. 2 Foranstaltninger efter stk. 1 kan fastsættes, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til barnets eller den unges særlige behov for støtte. Afgørelsen træffes med samtykke fra forældremyndighedsindehaverne, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3 Foranstaltninger efter stk. 1, nr. 2, nr. 4, for så vidt angår behandling af barnets eller den unges problemer, og nr. 7, kan fastsættes uden forældremyndighedsindehavernes samtykke, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til barnets eller den unges særlige behov for støtte og formålet med foranstaltningen skønnes at kunne opnås uanset det manglende samtykke.

Stk. 4 Foranstaltninger efter stk. 1, nr. 1, 8 og 9, kan fastsættes uden forældremyndighedsindehavernes samtykke, når barnet eller den unge har adfærdsproblemer eller udviser negativ adfærd af en sådan karakter, at der er risiko for, at barnets eller den unges udvikling er i fare, og det vurderes, at et frivilligt samarbejde med barnet eller den unge og forældremyndighedsindehaverne ikke er tilstrækkeligt til at afhjælpe barnets eller den unges problemer.

Stk. 5 Ungdomskriminalitetsnævnet kan i afgørelsen henstille til den ansvarlige kommune at vurdere, om der er grundlag for at meddele et forældrepålæg som opfølgning på nævnets afgørelse efter reglerne i § 57 a i lov om social service.