Lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet § 9

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 401 af 28. april 2014,
jf. lovbekendtgørelse nr. 30 af 11. januar 2019

Autorisation
§ 9

Sikkerhedsstyrelsen meddeler autorisation til elinstallatørvirksomheder, jf. § 2, stk. 1, til vvs-installatørvirksomheder, jf. § 4, stk. 1, og § 5, stk. 1, og til kloakmestervirksomheder, jf. § 7, stk. 1, når ansøgeren har dokumenteret, at

  • 1) der i virksomheden er en eller flere fagligt ansvarlige, som er godkendt i henhold til § 14, stk. 1, inden for det fagområde, der ansøges om autorisation til, og som er tilknyttet virksomheden som ansat, som eneindehaver af en enkeltmandsvirksomhed eller som deltager i et interessentskab eller et kommanditselskab,

  • 2) virksomheden har et godkendt kvalitetsledelsessystem, jf. § 20,

  • 3) virksomheden ikke er under konkursbehandling eller likvidation,

  • 4) virksomheden har en fysisk adresse i et medlemsland inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med om udøvelse af lovregulerede erhverv, og

  • 5) der er indbetalt gebyr, jf. § 18.

Stk. 2 Virksomhedens ejer eller, hvor virksomheden drives i selskabsform, den administrerende direktør skal afgive en skriftlig erklæring om, hvorvidt virksomheden eller vedkommende selv inden for de sidste 3 år er straffet for overtrædelse af denne lov, lov om gasinstallationer og gasmateriel, den tidligere gældende lov om autorisation af elinstallatører m.v., den tidligere gældende lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel eller elsikkerhedsloven eller regler udstedt i medfør af disse love.

Stk. 3 Sikkerhedsstyrelsen fører et register over autorisationer. Virksomheder, der er autoriseret i henhold til stk. 1, opføres i registeret. Registeret er offentligt tilgængeligt på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.