Lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet § 40

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 401 af 28. april 2014,
jf. lovbekendtgørelse nr. 30 af 11. januar 2019

Overgangsbestemmelser
§ 40

Virksomhedsautorisationer meddelt før tidspunktet for denne lovs ikrafttræden vedbliver at have gyldighed, indtil de bortfalder eller tilbagekaldes.

Stk. 2 Godkendelser som kompetente virksomheder meddelt før tidspunktet for denne lovs ikrafttræden vedbliver at have gyldighed, indtil de eventuelt erstattes af en delautorisation eller en virksomhedsgodkendelse på gasområdet, bortfalder eller tilbagekaldes.

Stk. 3 Personligt autoriserede og teknisk ansvarlige personer, som er tilknyttet de autoriserede eller godkendte virksomheder ved lovens ikrafttræden, registreres som virksomhedernes fagligt ansvarlige.

Stk. 4 Lovens § 12, nr. 1, § 13, § 15, nr. 1, og §§ 17, 19-23, 26, 27, 31-33 og 35-37 finder tilsvarende anvendelse for autorisationer og godkendelser som nævnt i stk. 1 og 2.