Lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet § 21

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 401 af 28. april 2014,
jf. lovbekendtgørelse nr. 30 af 11. januar 2019

Bortfald
§ 21

En autorisation eller en godkendelse udstedt i medfør af §§ 9-11 bortfalder, når virksomheden kommer under konkursbehandling, træder i likvidation eller ophører eller virksomheden ikke længere har en fagligt ansvarlig tilknyttet, jf. § 9, stk. 1, nr. 1, eller den fagligt ansvarlige er fraværende i mere end 6 på hinanden følgende uger.