Bøger, som nævner Autorisationsloven § 6

Indledning

- Side 88 -

...22 22. Lovbekendtgørelse nr. 1121 af 12. november 2019 om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter. Også arbejdsgivere for autoriserede sundhedspersoner er efter § 6, stk. 2, forpligtet til på begæring af Styrelsen for Patientsikkerhed at give de oplysninger, der er nødvendige for gennemførelse af tilsynet.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...6, stk. 3, har styrelsen for Patientsikkerhed eller personer, der er bemyndiget til at udøve tilsynet, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til sygehus, plejehjem og lignende. Der skal som udgangspunkt ske skriftlig underretning herom inden for en vis frist forud for tilsynsbesøget, jf. tvangsindgrebslovens § 5, stk. 1.

Læs på Jurabibliotek»Skærpet« tilsyn med autoriserede sundhedspersoner

- Side 108 -

...orienteret. Efter § 6, stk. 1, kan styrelsen endvidere forlange, at den autoriserede sundhedsperson medvirker ved tilsynet efter styrelsens nærmere anvisninger, herunder på begæring kræve, at den pågældende giver møde hos styrelsen (og de regionale enheder), jf. ovenfor afsnit 5.3, og efter § 6, stk. 3, uden retskendelse kræve adgang til behandlingssteder.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 109 -

...offentligheden. Sundhedspersonen omfattes herefter af forvaltningslovens retssikkerhedsgarantier og må forvente, at der er større sandsynlighed for besøg m.v., mens offentligheden må kunne regne med, at styrelsen rent faktisk holder et ekstra vågent øje med den pågældende. En beslutning om at iværksætte skærpet tilsyn forpligter dermed også styrelsen.

Læs på Jurabibliotek