Autorisationsloven Kapitel 28

Denne konsoliderede version af autorisationsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Lov nr. 451 af 22. maj 2006,
jf. lovbekendtgørelse nr. 122 af 24. januar 2023,
som ændret ved lov nr. 737 af 13. juni 2023, lov nr. 739 af 13. juni 2023 og lov nr. 1778 af 28. december 2023

Kapitel 28 1
§ 92

Loven træder i kraft den 1. januar 2007. § 95, nr. 3, træder dog i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2 Følgende love og bestemmelser ophæves:

 • 1) Kapitel 2 og § 26 i lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 790 af 10. september 2002, som ændret senest ved § 63 i lov nr. 547 af 24. juni 2005,

 • 2) lov om udøvelse af lægegerning, jf. lovbekendtgørelse nr. 272 af 19. april 2001,

 • 3) lov om sygeplejersker, jf. lovbekendtgørelse nr. 759 af 14. november 1990,

 • 4) lov nr. 142 af 26. april 1972 om fodterapeuter,

 • 5) lov nr. 276 af 26. maj 1976 om tandlæger,

 • 6) lov nr. 671 af 13. december 1978 om jordemødre,

 • 7) lov nr. 100 af 14. marts 1979 om kliniske tandteknikere,

 • 8) lov nr. 415 af 6. juni 1991 om kiropraktorer m.v.,

 • 9) lov om terapiassistenter, jf. lovbekendtgørelse nr. 631 af 30. august 1991,

 • 10) lov nr. 379 af 18. maj 1994 om optikere m.v.,

 • 11) lov nr. 307 af 24. april 1996 om kliniske diætister,

 • 12) lov nr. 498 af 12. juni 1996 om tandplejere,

 • 13) lov nr. 253 af 8. maj 2002 om bioanalytikere,

 • 14) lov nr. 252 af 8. maj 2002 om radiografer,

 • 15) lov nr. 431 af 10. juni 2003 om bandagister og

 • 16) lov nr. 1137 af 22. december 1993 om sundhedspersonalets videreuddannelse m.v.

Stk. 3 Hvor autorisation er meddelt en person på grundlag af de i stk. 2 nævnte love, bevarer denne autorisation sin gyldighed efter denne lov.

Stk. 4 Regler, der er fastsat i medfør af de i stk. 2 nævnte bestemmelser og love, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler fastsat i medfør af denne lov.

§ 93

Sundhedspersoner, der inden den 1. januar 2007 er fyldt 75 år, omfattes ikke af bestemmelsen i § 13 om bortfald af retten til at udøve selvstændig faglig virksomhed.

§ 94

Tandlæger og kiropraktorer, der inden den 1. januar 2007 har erhvervet autorisation som henholdsvis tandlæge og kiropraktor, får ved lovens ikrafttræden umiddelbart ret til selvstændigt virke som henholdsvis tandlæge, jf. § 48, og kiropraktor, jf. § 53.

§§ 95-96

(Udeladt af Redaktionen).

§ 97

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.