Autorisationsloven Afsnit IV

Denne konsoliderede version af autorisationsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Lov nr. 451 af 22. maj 2006,
jf. lovbekendtgørelse nr. 122 af 24. januar 2023,
som ændret ved lov nr. 737 af 13. juni 2023, lov nr. 739 af 13. juni 2023 og lov nr. 1778 af 28. december 2023

Kapitel 26 1
§ 73

En person, der ikke har autorisation efter denne lov, kan behandle syge, jf. dog § 1, stk. 3, og § 74. Den pågældende må dog ikke i den forbindelse udsætte nogens helbred for påviselig fare.

Da autorisationsloven blev først vedtaget, jf. lov nr. 451 af 22. maj 2006, havde § 74 3 stykker. Lov nr. 503 af 1. maj 2019 ophævede § 74, stk. 3, den 1. juli 2019, jf. § 1, nr. 1, og § 2, stk. 1, i lov nr. 503 af 1. maj 2019.
Lov nr. 507 af 1. maj 2019 indsatte et nyt stk. 4 i § 74, jf. § 2, nr. 1, og § 3, stk. 1, i lov nr. 507 af 1. maj 2019. Vi har implementeret dette stykke som stk. 3 siden det gamle stk. 3 blev ophævet ved lov nr. 503 af 1. maj 2019.
§ 1, nr. 3, i lov nr. 478 af 26. april 2022 indsætter et nyt stk. 3 i autorisationslovens § 74. Denne ændring træder i kraft den 1. maj 2022. Vi har implementeret denne ændring som stk. 3 og derfor er det stykke, som indsat med § 2, nr. 1, i lov nr. 507 af 1. maj 2019, blevet stk. 4.
§ 74

En person, der ikke har autorisation som læge, må ikke behandle en person for veneriske sygdomme i smittefarligt stadium, tuberkulose eller anden smitsom sygdom.

Stk. 2 En person, der ikke har autorisation som læge, må ikke, medmindre andet er særligt lovhjemlet, foretage operative indgreb, iværksætte fuldstændig eller lokal bedøvelse, yde fødselshjælp, anvende lægemidler, der kun må udleveres fra apotekerne mod recept, eller anvende røntgen- eller radiumbehandling eller behandlingsmetoder med elektriske apparater, mod hvis anvendelse af uautoriserede personer Styrelsen for Patientsikkerhed har nedlagt forbud på grund af behandlingens farlighed, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Anvendelse af receptpligtig næsespray med naloxon samt receptpligtige lægemidler, som Lægemiddelstyrelsen fastsætter regler om i medfør af § 39, stk. 5, i lov om lægemidler, er ikke omfattet af stk. 2.

Stk. 4 Høreapparatbehandling er ikke omfattet af bestemmelsen i stk. 2.

Stk. 5 En person, der ikke har autorisation som læge eller fungerer som en læges medhjælp, jf. § 18, må ikke fjerne forhuden på en dreng under 18 år.

§ 74a

Enhver må foretage nåleakupunkturbehandling, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Nåleakupunkturbehandling på brystkassen er kun tilladt at udføre for følgende:

  • 1) Læger og kiropraktorer.

  • 2) Personer, der udfører akupunktur på brystkassen som led i offentlig sygehusbehandling.

  • 3) Personer, der har gennemført et kursus i at forebygge, erkende og håndtere skader på lungerne efter nåleakupunktur på brystkassen.

Stk. 3 Den, der efter stk. 2, nr. 3, udfører behandling med nåleakupunktur på brystkassen, skal oplyse brugerne om, at den pågældende har gennemført et kursus i at forebygge, erkende og håndtere skader på lungerne efter nåleakupunktur på brystkassen. Ikke autoriserede sundhedspersoner, der har gennemført det kursus, der er nævnt i stk. 2, nr. 3, skal tillige have gennemført en sundhedsmæssig uddannelse på sammenlagt minimum 660 undervisningstimer, hvoraf 250 timer skal omfatte akupunktur, for at kunne udøve nåleakupunktur på brystkassen.

Stk. 4 Den, der ønsker at udføre nåleakupunktur på brystkassen på baggrund af et gennemført kursus, jf. stk. 2, nr. 3, skal give meddelelse til Styrelsen for Patientsikkerhed om, at kurset er gennemført, forinden den pågældende må foretage nåleakupunktur på brystkassen. Styrelsen for Patientsikkerhed offentliggør en liste over de personer, der har gennemført kurset.

Stk. 5 Styrelsen for Patientsikkerhed fastsætter efter konsultation med Sundhedsstyrelsen nærmere regler om krav til indhold og omfang af det kursus, der er nævnt i stk. 2, nr. 3.

Stk. 6 Styrelsen for Patientsikkerhed fastsætter regler om, at den, der giver meddelelse til Styrelsen for Patientsikkerhed efter stk. 4, opkræves et gebyr herfor.