Lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede § 4

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 613 af 08. juni 2016,
som ændret ved lov nr. 1669 af 26. december 2017, lov nr. 457 af 02. maj 2023 og lov nr. 1538 af 12. december 2023

Ekstraordinært bidrag
§ 4

Fonden påligner arbejdsgiveren et ekstraordinært bidrag til dækning af fondens udgifter, når fonden har foretaget udbetaling efter § 2, stk. 4.

Stk. 2 Fonden påligner en erhvervsdrivende hvervgiver et ekstraordinært bidrag til dækning af fondens udgifter, når

  • 1) hvervgiveren er første danske hvervgiver i forbindelse med levering af en tjenesteydelse i Danmark, jf. dog stk. 5,

  • 2) arbejdsgiveren, der har leveret den pågældende tjenesteydelse, har givet anledning til udbetaling fra fonden, jf. § 2, stk. 4, og

  • 3) arbejdsgiveren ikke betaler et pålignet ekstraordinært bidrag, jf. stk. 1.

Stk. 3 Ekstraordinært bidrag udgør 25 pct. af det samlede løntilgodehavende, som er fastslået ved den fagretlige behandling. Giver en arbejdsgiver anledning til udbetaling fra fonden flere gange inden for en periode på 36 måneder, forhøjes det ekstraordinære bidrag til 40 pct. af det samlede løntilgodehavende anden gang og 50 pct. af det samlede løntilgodehavende de følgende gange. Ekstraordinært bidrag forhøjes kun for hvervgiveren, når denne på tidspunktet, hvor aftalen om tjenesteydelsen indgås, vidste eller burde vide, at arbejdsgiveren har givet anledning til udbetaling fra fonden inden for de seneste 36 måneder.

Stk. 4 Fonden træffer afgørelse om, hvem der er første danske hvervgiver ved levering af tjenesteydelsen, jf. stk. 2, nr. 1.

Stk. 5 Er første danske hvervgiver erklæret konkurs eller ophørt, påligner fonden et ekstraordinært bidrag til hvervgiverens moderselskab, jf. selskabslovens §§ 6 og 7.

Stk. 6 Hvervgiveren, jf. stk. 2, nr. 1, kan gøre indsigelse mod et ekstraordinært bidrag, hvis hvervgiveren dokumenterer, at denne i henhold til et særligt protokollat har betalt bod for den udenlandske arbejdsgivers manglende efterlevelse af en kollektiv overenskomst. I sådanne tilfælde kan det ekstraordinære bidrag nedsættes med det beløb, som boden udgør.

Stk. 7 Ekstraordinært bidrag, der er pålignet arbejdsgiveren, bortfalder helt eller delvis, hvis hvervgiveren betaler et pålignet ekstraordinært bidrag. Det samme gælder for ekstraordinært bidrag, der er pålignet hvervgiveren, hvis arbejdsgiveren betaler et pålignet ekstraordinært bidrag.

Stk. 8 Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om påligning, opkrævning og inddrivelse af ekstraordinært bidrag.