Lov om arbejderboliger på landet § 11

Denne konsoliderede version af lov om arbejderboliger på landet er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 449 af 23. september 1947,
jf. lovbekendtgørelse nr. 778 af 23. juni 2016

Afløsning af jordrente
§ 11

Ejere af arbejderboliger, der er pålagt jordrente, kan over for miljø- og fødevareministeren kræve jordrenten afløst mod en afløsningssum.

Stk. 2 Afløsningssummen er kontantgrundværdien efter fradrag for forbedringer ved den senest foreliggende almindelige vurdering, herunder årsomvurdering, med eventuel årsregulering.

Stk. 3 Henvisningen til § 37 i lov om statens fremskaffelse af jord og udlån til jordbrugsmæssige formål m.m. er forkert da den lov er ophævet, jf. § 29, nr. 2 i LOV nr 535 af 24/06/2005. Såvel ejeren som miljø- og fødevareministeren kan gøre indsigelse mod, at afløsningssummen fastsættes efter reglerne i stk. 2. Fremsættes sådan indsigelse, finder de regler anvendelse, som er fastsat i forskrifter udstedt i medfør af § 37 i lov om statens fremskaffelse af jord og udlån til jordbrugsmæssige formål m.m.

Stk. 4 Afløses jordrenten, har ejeren ret til med samme prioritetsstilling straks eller senere at tinglyse lån af offentlige eller private midler til et beløb svarende til en afløsningssum beregnet efter reglen i stk. 2. Tinglysning kan ske uden samtykke fra andre rettighedshavere i ejendommen, jf. dog med hensyn til renter tinglysningslovens § 40, stk. 5. Tinglysningslovens § 40, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 5 De ejendomme, der er pålagt jordrenteforpligtelse, må ikke udstykkes, ændres ved arealoverførsel eller sammenlægges med anden ejendom uden ministerens tilladelse.

Stk. 6 Notering om jordrenteforpligtelse slettes ved ministerens meddelelse til tinglysningsmyndigheden, når jordrenten afløses. Miljø- og fødevareministeren underretter Geodatastyrelsen herom.