Lov om arbejderboliger på landet Kapitel IV

Denne konsoliderede version af lov om arbejderboliger på landet er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 449 af 23. september 1947,
jf. lovbekendtgørelse nr. 778 af 23. juni 2016

Kapitel IV Bestemmelser vedrørende arbejderboliger, der er oprettet for arbejderens regning i henhold til den efter 1. april 1971 gældende lov om arbejderboliger på landet
§§ 34-40

(Ophævet)

§ 41

Boligdriftslån, der er givet tilsagn om med hjemmel i lov nr. 211 af 19. maj 1971, ydes i overensstemmelse med de bestemmelser, som blev fastsat i lånetilsagnet.

§ 42

Bestemmelserne i §§ 18, 18 b, 20, 21 og 26 finder også anvendelse på de i dette kapitel omhandlede boliger.

§§ 43-44

(Ophævet)

§ 45

Ejendommene skal i matriklen betegnes som arbejderboliger.

Stk. 2 I tingbogen skal der ske notering om, at ejendommene er undergivet de i dette kapitel fastsatte vilkår.

Stk. 3 Den betegnelse og notering, der er nævnt i stk. 1 og 2, kan slettes, når det ydede boligdriftslån er tilbagebetalt.

§§ 46-46a

(Ophævet)

§ 47

For statens krav efter de i dette kapitel fastsatte regler har staten udpantningsret.

§ 48

(Ophævet)

§ 49

Ved ejerskifte forfalder boligdriftslånet til tilbagebetaling straks. Ved ejendomsovertagelse efter reglerne om skifte af dødsboer kan den efterlevende ægtefælle dog overtage boligdriftslånet på uændrede vilkår.

§§ 50-51

(Ophævet)