Kulbrinteopkrævningsloven § 2

Denne konsoliderede version af kulbrinteopkrævningsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

Lov nr. 176 af 28. april 1982,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1886 af 01. oktober 2021,
som ændret ved lov nr. 502 af 16. maj 2023

§ 2

Skattepligtige, der er omfattet af kulbrinteskattelovens kapitel 2 og 3 A, skatteansættes af told- og skatteforvaltningen. Ansættelsen omfatter:

Stk. 2 For skattepligtige, der har valgt at anvende reglerne i kulbrinteskattelovens kapitel 3 B, omfatter ansættelsen desuden den indkomst, hvoraf der svares tillægsskat efter kulbrinteskattelovens § 20 J, samt opgørelsen af tillægsskattekontoen, jf. kulbrinteskattelovens § 20 K.

Stk. 3 Ansættelsen af skattepligtige efter kulbrinteskatteloven, der ikke tillige er omfattet af reglerne i kildeskattelovens §§ 1 eller 2, dødsboskattelovens § 1, stk. 2 eller 3, selskabsskattelovens §§ 1 eller 2 eller § 1 i lov om beskatning af fonde, visse foreninger og institutter m.v. om skattepligt, foretages af told- og skatteforvaltningen.