Lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark § 13

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 575 af 04. maj 2015,
som ændret ved lov nr. 792 af 04. maj 2021 og lov nr. 1676 af 19. december 2023

§ 13

Kommunalbestyrelsens eller en statslig myndigheds afgørelse vedrørende anlægsprojektet, jf. §§ 1 og 2, og bevarelse af produktionsområdet og produktionsfaciliteterne, jf. § 1 a, som træffes efter byggeloven, lov om jagt og vildtforvaltning, lov om naturbeskyttelse, lov om vandløb, dog undtaget kapitel 13, lov om skove, lov om vandforsyning m.v., lov om kystbeskyttelse, lov om miljøbeskyttelse og lov om råstoffer og regler udstedt i medfør af disse love, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsens afgørelser vedrørende anlægsprojektet i henhold til de i stk. 1 nævnte love kan påklages af Femern A/S og A/S Femern Landanlæg til transportministeren.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til de i stk. 1 nævnte love kan påklages til transportministeren.

Stk. 4 Transportministeren kan beslutte at overtage kommunalbestyrelsens beføjelser efter de i stk. 1 nævnte love i en nærmere bestemt sag, der vedrører anlægsprojektet eller bevarelse af produktionsområdet og produktionsfaciliteterne.

Stk. 5 Transportministerens afgørelse i klagesager efter stk. 2 og 3 og i sager, hvor ministeren har overtaget kommunalbestyrelsens beføjelser efter stk. 4, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Stk. 6 De kommunale tilsynsmyndigheder fører ikke tilsyn med kommunalbestyrelsens afgørelser omfattet af stk. 1.

Stk. 7 Transportministeren kan til brug for behandlingen af sager efter stk. 2-4 fastsætte regler om kommunalbestyrelsens pligt til at tilvejebringe oplysninger til brug for en vurdering af forhold, der reguleres efter de i stk. 1 nævnte love, inden for den pågældende kommune.