14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om anlæg af motorvej syd om regstrup og bygger på lov nr. 526 af 29. April 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Vejdirektoratet eller den, som Vejdirektoratet bemyndiger hertil, har, hvis det skønnes nødvendigt og mod behørig legitimation og uden retskendelse, adgang til privat ejendom med henblik på at få foretaget de arkæologiske forundersøgelser, der er nødvendige for anlægsarbejdet, jf. § 1, stk. 1.

•••

Stk. 2 Vejdirektoratet eller den, som Vejdirektoratet bemyndiger hertil, skal senest 28 dage før gennemførelsen af undersøgelser efter stk. 1 give besked til de berørte grundejere og brugere. Er dette ikke muligt, skal oplysning herom offentliggøres i lokale medier el.lign.

•••

Stk. 3 Erstatning for skade, som måtte blive påført ejeren som følge af de i stk. 1 nævnte undersøgelser, fastsættes, hvis der ikke kan indgås aftale med ejeren herom, ved taksation efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

•••

Stk. 4 Ved erstatningens fastsættelse finder § 103 i lov om offentlige veje m.v. anvendelse.

•••
profile photo
Profilside