14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 269 af 19. March 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Ankenævnet er beslutningsdygtigt, når alle medlemmer eller stedfortrædere for disse deltager i afgørelsen, jf. dog stk. 3-5.

•••

Stk. 2 Ankenævnets afgørelse træffes ved stemmeflerhed. Ved stemmelighed, jf. § 3, er formandens eller dennes stedfortræders stemme udslagsgivende.

•••

Stk. 3 Uanset stk. 1 kan formanden eller dennes stedfortræder på ankenævnets vegne træffe afgørelse om afvisning, som følge af at klage ikke er indgivet rettidigt.

•••

Stk. 4 Formanden eller dennes stedfortræder kan på ankenævnets vegne, indtil 6 måneder efter at klageren har fået meddelelse om afgørelsen, træffe afgørelse om, at der kan ses bort fra overskridelse af klagefristen fastsat ved lov eller regler udstedt i medfør af lov, når overskridelsen af særlige grunde er undskyldelig.

•••

Stk. 5 Formanden eller dennes stedfortræder kan på ankenævnets vegne tillige træffe afgørelse i sager om aktindsigt.

•••
profile photo
Profilside