Lov om aktiviteter i det ydre rum § 6

Denne konsoliderede version af lov om aktiviteter i det ydre rum er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 409 af 11. maj 2016

§ 6

Godkendelse efter § 5 sker på baggrund af ansøgning fra operatøren og forudsætter dokumentation for følgende:

  • 1) Ejerforholdene for rumgenstanden.

  • 2) At operatøren har de nødvendige kvalifikationer, herunder teknisk viden og finansiel formåen til at udføre den rumaktivitet, ansøgningen vedrører.

  • 3) At den rumaktivitet, ansøgningen vedrører, udføres sikkerhedsmæssigt betryggende og lever op til relevante standarder og retningslinjer.

  • 4) At operatøren har truffet passende foranstaltninger i forhold til håndtering af rumaffald.

  • 5) At den rumaktivitet, ansøgningen vedrører, udføres miljømæssigt betryggende.

  • 6) At den rumaktivitet, ansøgningen vedrører, ikke strider mod nationale sikkerhedsinteresser, Danmarks internationale forpligtelser eller udenrigspolitiske interesser.

  • 7) At operatøren overholder krav om forsikring eller anden sikkerhed fastsat i medfør af § 13, stk. 1, 1. pkt.

  • 8) At operatøren overholder gældende regler under Den Internationale Telekommunikationsunion med hensyn til frekvensallokeringer og banepositioner.

Stk. 2 Ved ansøgning om godkendelse skal operatøren erklære, at gældende regler om eksportkontrol er overholdt.

Stk. 3 Operatøren er ansvarlig for rigtigheden af de oplysninger, som operatøren har afgivet ved ansøgning om godkendelse.