Lov om afgift af svovl § 1

Denne konsoliderede version af lov om afgift af svovl er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 421 af 14. juni 1995,
jf. lovbekendtgørelse nr. 479 af 22. april 2020,
som ændret ved lov nr. 1728 af 27. december 2018, lov nr. 672 af 19. april 2021, lov nr. 1240 af 11. juni 2021, lov nr. 329 af 28. marts 2023, lov nr. 1795 af 28. december 2023 og lov nr. 1797 af 28. december 2023

Afgiftspligtigt vareområde og afgiftens størrelse
§ 1

Der betales afgift af svovlindholdet i følgende varer, såfremt varen indeholder over 0,05 pct. svovl:

 • 1) Gas- og dieselolie

 • 2) Fuelolie og bitumen

 • 3) Fyringstjære

 • 4) Petroleum

 • 5) Stenkul (inkl. stenkulsbriketter), koks, cinders og koksgrus

 • 6) Jordoliekoks

 • 7) Brunkulsbriketter og brunkul

 • 8) Blyholdig benzin

 • 9) Blyfri benzin

 • 10) Autogas (LPG)

 • 11) Anden flaskegas (LPG)

 • 12) Gas (bortset fra LPG), der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie (raffinaderigas), samt som biprodukt i raffineringsprocesser

 • 13) Naturgas

 • 14) Halm, træpiller med svovlholdigt bindemiddel, affald og andre svovlholdige brændsler, der indfyres i produktionsanlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW.