14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om afgift af svovl § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om afgift af svovl og bygger på lovbekendtgørelse nr. 479 af 22. April 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Afgiften udgør 23,0 kr. pr. kg svovl (2015-niveau) i varerne, der er nævnt i § 1.

•••

Stk. 2 Registrerede virksomheder kan efter ansøgning til told- og skatteforvaltningen betale afgift af udledningen af svovldioxid (SO2) for de varer, der forbruges i virksomheden, i stedet for af det afgiftspligtige indhold af svovl i disse varer. Afgiften udgør 11,5 kr. pr. kg svovldioxid (SO2) udledt til luften (2015-niveau). Virksomheden skal gennemføre målinger af den samlede mængde af svovl udledt til luften, jf. dog stk. 3.

•••

Stk. 3 Såfremt registrerede virksomheder, som anvender varer omfattet af § 1, nr. 14, med et afgiftspligtigt svovlindhold, ikke foretager måling af den samlede mængde svovl udledt til luften, opgøres afgiften ud fra virksomhedens forbrug af disse varer. Afgiften udgør for:

  • 1) Træpiller med svovlholdigt bindemiddel 46,1 kr. pr. t (2015-niveau)

  • 2) Halm 26,5 kr. pr. t (2015-niveau)

  • 3) Affald 10,4 kr. pr. t (2015-niveau)

•••

Stk. 4 For virksomheder, der ikke indkøber brændsler omfattet af stk. 3, kan afgiften opgøres til 81,0 øre pr. GJ nyttiggjort varme eller elproduktion (2015-niveau).

•••

Stk. 5  Satserne, der er nævnt i stk. 1-4, reguleres efter § 32 a i lov om mineralolieprodukter m.v. I perioden 2010-2014 er satserne, der er nævnt i stk. 1-4, som angivet i bilag 1.

•••

Stk. 6 Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser vedrørende målere og regler for måling mv. til opgørelse af den i stk. 2 nævnte udledning til luften.

•••

Stk. 7 Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte nærmere krav til oplysninger, dokumentation mv., som skal fremgå af den i stk. 2 nævnte ansøgning.

•••
profile photo
Profilside