14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kulafgiftsloven § 10a

Lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. paragraf 10a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kulafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1099 af 01. juli 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10a I andre tilfælde betales afgiften i forbindelse med varemodtagelsen her i landet, medmindre varerne modtages efter reglerne i § 3. Erhvervsdrivende varemodtagere skal, inden varerne afsendes fra udlandet, anmelde sig hos told- og skatteforvaltningen. Anmeldelsen er gældende for 5 år.

•••

Stk. 2 De i stk. 1 nævnte erhvervsdrivende varemodtagere skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, virksomheden har modtaget i perioden, og indbetale afgiften heraf til told- og skatteforvaltningen. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i § 2, § 3 og §§ 5-8, nr. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

•••

Stk. 3 For andre varemodtagere sker angivelsen og betalingen efter reglerne i § 9, stk. 2-4, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

•••

Stk. 4 Told- og skatteforvaltningen kan pålægge en virksomhed, der gentagne gange ikke betaler afgiften rettidigt, at afgive angivelse ved varernes modtagelse. Told- og skatteforvaltningen kan endvidere pålægge virksomheden at betale afgiften ved varernes modtagelse.

•••
Der er ikke noget stk. 5 i § 11, så henvisningen hertil er forkert.  Henvisningen blev ændret med ændringslov nr. 462 fra 9/6 2004, og blev begrundet som en konsekvensændring som følge af ændringen af styk-numrene. Der blev dog ikke ændret styknumre i § 11 med den pågældende ændringslov, hvor der til gengæld blev ændret styk-numre i andre bestemmelser. Det er svært at vide, hvad der menes.

Stk. 5 Bestemmelserne i lovens § 11, stk. 1 og 5, finder tilsvarende anvendelse.

•••
profile photo
Profilside