Spildevandsafgiftsloven § 15

Denne konsoliderede version af spildevandsafgiftsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om afgift af spildevand

Lov nr. 490 af 12. juni 1996,
jf. lovbekendtgørelse nr. 765 af 7. juni 2023,
som ændret ved lov nr. 168 af 29. februar 2020, lov nr. 1795 af 28. december 2023, lov nr. 1797 af 28. december 2023 og lov nr. 333 af 9. april 2024

§ 15

Registrerede spildevandsudledere skal ikke indbetale den del af afgiften, som virksomheden er berettiget til at få tilbagebetalt efter § 10.

Stk. 2 Afgift, der skal betales efter § 2, stk. 2, af andre end registrerede spildevandsudledere, opkræves af den kommune, hvori ejendommen er beliggende. Kommunerne fastsætter de nærmere regler for indbetalingen af afgiften. Kommunen kan bestemme, at almene forsyningsselskaber kan opkræve afgiften. Sker betaling ikke senest på en af kommunen fastsat dato efter forfaldsdagen, er kommunen eller den, som på vegne af kommunen varetager opgaven, berettiget til at fordre afgiftsbeløbet forrentet efter reglerne i § 7 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. Kommunerne kan fastsætte et minimumsgebyr på indtil 50 kr. ved forsinket indbetaling.

Stk. 3 Skatteministeren kan fastsætte regler for afregning til told- og skatteforvaltningen af afgift opkrævet efter stk. 2.