Spildevandsafgiftsloven § 12

Denne konsoliderede version af spildevandsafgiftsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om afgift af spildevand

Lov nr. 490 af 12. juni 1996,
jf. lovbekendtgørelse nr. 765 af 7. juni 2023,
som ændret ved lov nr. 168 af 29. februar 2020, lov nr. 1795 af 28. december 2023, lov nr. 1797 af 28. december 2023 og lov nr. 333 af 9. april 2024

§ 12

Til dokumentation af godtgørelsen efter § 10 skal virksomheder, der afleder spildevand til spildevandsanlæg omfattet af § 2, stk. 1, kunne fremlægge fakturaer eller særskilte opgørelser, hvoraf størrelsen af afgiften fremgår, jf. stk. 4.

Stk. 2 Tilbagebetalingsbeløbet efter stk. 1 udbetales efter hvert kvartal efter reglerne i § 12 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

Stk. 3 Told- og skatteforvaltningen fastsætter de nærmere regler for afgiftsgodtgørelsen efter § 10.

Stk. 4 Spildevandsudledere omfattet af § 2, stk. 1, skal efter anmodning fra de i § 10, stk. 1, omfattede virksomheder mindst en gang årligt afgive de oplysninger, der er nødvendige ved opgørelsen af afgiften efter stk. 1. Skatteministeren kan fastsætte regler herom.