14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Gasafgiftsloven § 11

Lov om afgift af naturgas og bygas m.v. paragraf 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af gasafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1100 af 01. juli 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Til dokumentation af tilbagebetalingsbeløbet efter § 10 skal virksomheden kunne fremlægge fakturaer eller særskilte opgørelser, der kan danne grundlag for opgørelsen af tilbagebetalingsbeløbet, jf. § 12, stk. 8, og godtgøre, at gas, for hvilken der er ydet tilbagebetaling efter § 10, stk. 2, 1. pkt., ikke er anvendt som motorbrændstof.

•••

Stk. 2 For virksomheder med et årligt energiforbrug inden for samme lokalitet under 75.000 m 3 gas eller under 4.000 GJ varme kan tilbagebetaling af afgift af gas og kuldioxidafgift ske på baggrund af acontofakturering af afgift, før de leverancer af gas eller varme, for hvilke der skal ske tilbagebetaling af afgift, har fundet sted. For andre virksomheder kan der ikke ske tilbagebetaling af afgift, før leverancen har fundet sted.

•••

Stk. 3 Såfremt tilbagebetalingsbeløbet opgøres på baggrund af fakturaer og lignende fra andre end registrerede virksomheder, kan told- og skatteforvaltningen bestemme, at der kun kan medtages fakturaer og lignende, hvor afgiften er forfaldet, jf. § 2, stk. 4, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

•••

Stk. 4 Skatteministeren kan fastsætte regler for opgørelse af afgift, der er tilbagebetalingsberettiget efter § 10, stk. 3, og bestemmelser om dokumentation efter stk. 1.

•••
profile photo
Profilside