14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Gasafgiftsloven § 19

Lov om afgift af naturgas og bygas m.v. paragraf 19

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af gasafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1100 af 01. July 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§19 Kontrolbestemmelser
Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i de virksomheder, der omfattes af loven, og til at efterse virksomhedernes forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale og korrespondance m.v.

•••

Stk. 2 Virksomhedernes indehavere og de i virksomhederne beskæftigede personer skal yde told- og skatteforvaltningen fornøden vejledning og hjælp ved foretagelsen af de i stk. 1 omhandlede eftersyn.

•••

Stk. 3 Det i stk. 1 nævnte materiale skal på told- og skatteforvaltningens anmodning udleveres eller indsendes til denne.

•••

Stk. 4 Erhvervsdrivende skal på begæring meddele told- og skatteforvaltningen oplysning om deres indkøb af afgiftspligtig gas.

•••

Stk. 5 Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn af regnskaber m.v. hos de i stk. 4 omhandlede virksomheder.

•••

Stk. 6 I det omfang oplysninger som nævnt i stk. 1 og 5 er registreret elektronisk, omfatter forvaltningens adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.

•••
profile photo
Profilside