Batteriafgiftsloven § 19

Denne konsoliderede version af batteriafgiftsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)

Lov nr. 414 af 14. juni 1995,
jf. lovbekendtgørelse nr. 820 af 30. maj 2022,
som ændret ved lov nr. 755 af 13. juni 2023, lov nr. 1795 af 28. december 2023 og lov nr. 1797 af 28. december 2023

Dækningsafgift
§ 19

Af varer, der ikke i sig selv er afgiftspligtige efter § 1, men som indeholder afgiftspligtige varer, betales ved indførsel fra steder uden for EU eller fra visse områder, der ikke er omfattet af de pågældende EU-landes afgiftsområde, en dækningsafgift. Afgiften afregnes efter reglerne i toldlovens kapitel 4, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 For varer, der indføres af en virksomhed registreret efter § 29 i toldloven, finder reglerne i § 18, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2-6, tilsvarende anvendelse.

Stk. 3 I andre tilfælde betales afgiften i forbindelse med varemodtagelsen her i landet. Bestemmelserne i lovens § 18, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2-6, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4 Afgiften betales efter afgiftssatserne i § 2.

Stk. 5 Ved fortoldningen, udleveringen eller modtagelsen af varer som nævnt i stk. 1 skal stykantallet af de afgiftspligtige varer angives.

Stk. 6 Bestemmelserne i §§ 9 og 10 finder tilsvarende anvendelse for dækningsafgiften.