14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunalesamarbejder § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 27 af 09. January 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 I stedet for beslutning om ændring af den kommunale inddeling efter § 5, stk. 3, kan økonomi- og indenrigsministeren udpege en ny gruppe af kommuner, hvis kommunalbestyrelser skal samarbejde efter reglerne i lov om forpligtende kommunale samarbejder, og udpege, hvilken kommunalbestyrelse der inden for den udpegede gruppe af kommuner er bemyndiget til at varetage udøvelsen af opgaverne for hvert af de i den nævnte lovs § 1, stk. 2, nr. 1-5, nævnte opgaveområder på vegne af alle kommunalbestyrelserne i gruppen.

•••

Stk. 2 Omfatter en udpegelse af en gruppe af kommuner efter stk. 1 kommuner i flere regioner, træffer økonomi- og indenrigsministeren samtidig beslutning om de ændringer af den regionale inddeling, som er nødvendige for at sikre, at alle kommuner i gruppen er beliggende i samme region.

•••

Stk. 3 Ved udpegelsen af grupper af kommuner efter stk. 1 skal det påses, at de befolkningsmæssigt og geografisk danner et hensigtsmæssigt grundlag for varetagelse af de kommunale opgaver, som samarbejdet efter § 1, stk. 2, i lov om forpligtende kommunale samarbejder skal omfatte, jf. dog stk. 5. Der kan efter stk. 1 udpeges grupper af kommuner, som ikke er geografisk sammenhængende.

•••

Stk. 4 Beslutning om udpegelse af grupper af kommuner efter stk. 1 kan alene træffes med tilslutning fra kommunalbestyrelserne i de kommuner, der vil indgå i det forpligtende kommunale samarbejde. Dette gælder dog ikke i tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen i en kommune, der udgør en ø, ønsker at indgå i et forpligtende kommunalt samarbejde med en eller flere andre kommuner, jf. stk. 5. Ved udpegelsen af de i medfør af stk. 1 bemyndigede kommunalbestyrelser skal der tages hensyn til kommunalbestyrelsernes ønsker om indholdet af bemyndigelserne.

•••

Stk. 5 Ved udpegelsen af grupper af kommuner efter stk. 1 skal der tages særligt hensyn til, at kommunalbestyrelsen i en kommune, der udgør en ø, ønsker at indgå i et samarbejde efter lov om forpligtende kommunale samarbejder.

•••

Stk. 6 Økonomi- og indenrigsministeren kan træffe beslutning om opløsning af forpligtende kommunale samarbejder udpeget efter stk. 1. §§ 5 og 6 samt stk. 1-5 finder anvendelse ved beslutningen.

•••
profile photo
Profilside