14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunalesamarbejder § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 27 af 09. January 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Økonomi- og indenrigsministeren kan efter inddragelse af de berørte kommunalbestyrelser fastsætte vilkår for gennemførelsen af beslutninger om ændring af den kommunale og regionale inddeling efter § 1.

•••

Stk. 2 I vilkårene kan træffes bestemmelse om ordning af de kommunale eller regionale forhold, der berøres af ændringen, og som det må anses for nødvendigt eller hensigtsmæssigt at sikre tilrettelagt, inden ændringen gennemføres. I vilkårene kan der bl.a. træffes bestemmelse

  • 1) om valg af en ny kommunalbestyrelse og et organ til forberedelse af ændringen og om disses virksomhed og opgaver,

  • 2) om nedsættelse af et organ til forberedelse af valget og om dettes virksomhed og opgaver,

  • 3) om, at væsentlige økonomiske dispositioner, der træffes af kommunalbestyrelserne i de berørte kommuner, kræver godkendelse af eller kan ændres af organet til forberedelse af ændringen,

  • 4) om, at organet til forberedelse af ændringen underkastes tilsyn efter reglerne i lov om kommunernes styrelse,

  • 5) om overførsel af aktiver, passiver, rettigheder, pligter og ansatte, om ansattes rettigheder i forbindelse med overførslen og om økonomisk kompensation mellem kommuner henholdsvis regioner, der berøres af ændringen, og

  • 6) om indhold og omfang af samt betaling for kommunale eller regionale ydelser.

•••

Stk. 3 Det kan i vilkårene fastsættes, i hvilket omfang reglerne i lov om revision af den kommunale inddeling finder anvendelse.

•••

Stk. 4 I vilkårene kan efter forhandling med vedkommende minister foretages sådanne fravigelser af gældende lovgivning, herunder lovgivning vedrørende indhold og omfang af samt betaling for kommunale ydelser, som ændringen nødvendiggør.

•••

Stk. 5 I vilkårene kan, i det omfang ændringen gør det nødvendigt, træffes bestemmelse om, at der skal være en i vilkårene fastsat forskel mellem den kommunale skatteudskrivning i to eller flere områder i en kommune, som forud for ændringen af den kommunale inddeling udgjorde eller indgik i forskellige kommuner.

•••

Stk. 6 I vilkårene kan træffes bestemmelse om, at et medlem af et organ til forberedelse af ændringen, der forsætligt eller groft uagtsomt groft tilsidesætter de pligter, som den pågældendes hverv medfører, straffes med bøde.

•••
profile photo
Profilside