14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling § 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 160 af 07. februar 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Erhvervsministeren er ansvarlig for, at der gennemføres kontrol og tilsyn med projekter, der får støtte fra Regionalfonden, Socialfonden Plus eller Fonden for Retfærdig Omstilling, herunder at der sker regnskabsaflæggelse, revision, effektmåling og evaluering.

•••

Stk. 2 Erhvervsministeren har adgang til at gøre sig bekendt med de enkelte projekters regnskaber, beholdninger osv.

•••

Stk. 3 Erhvervsministeren kan fra personer og virksomheder, der ydes midler til efter denne lov, kræve alle oplysninger og regnskaber, som skønnes nødvendige for efterlevelse af EU-kravene. Erhvervsministeren kan foretage regnskabs- og kasseeftersyn i forbindelse med hvert enkelt projekt.

•••

Stk. 4 Hvis det skønnes nødvendigt for at indhente de i stk. 2 og 3 nævnte oplysninger, kan erhvervsministeren til enhver tid uden retskendelse foretage eftersyn i lokaler m.m., der benyttes af de enkelte projekter, og efterse projektets registreringer, uanset om de ønskede oplysninger opbevares i papirudgave eller i elektronisk form. Materiale af betydning for videre kontrol skal udleveres eller indsendes til erhvervsministeren.

•••

Stk. 5 Den, der er ansvarlig for projektets gennemførelse, og andre personer, der er tilknyttet projektet, skal yde erhvervsministeren den fornødne vejledning og hjælp ved de i stk. 2 og 3 nævnte eftersyn.

•••

Stk. 6 Politiet yder om nødvendigt erhvervsministeren bistand til gennemførelsen af det i stk. 2 og 3 nævnte eftersyn. Erhvervsministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte nærmere regler herom.

•••

Stk. 7 Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om kontrol, tilsyn, regnskaber, revision, effektmåling og evaluering samt om budgetter og projektrapporter.

•••

Stk. 8 Stk. 1-7 gælder tillige for projekter, der gennemføres med tilskud fra Erhvervsministeriets midler til medfinansiering af aktiviteter under Regionalfonden, Socialfonden Plus eller Fonden for Retfærdig Omstilling.

•••
profile photo
Profilside