14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

EGTS-loven Kapitel 2

Lov om administration af forordning om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS) kapitel 2

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af egts-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 346 af 14. April 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

EGTS-loven

Kapitel 2
1
Forarbejder

Ansøgning om deltagelse i en EGTS m.v.

§2 En EGTS kan bestå af medlemsstater, regionale og lokale myndigheder, offentligretlige organer og af sammenslutninger af disse.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan godkende, at nationale, regionale og lokale myndigheder samt offentligretlige organer fra tredjelande og oversøiske territorier kan deltage i en EGTS med hjemsted i Danmark.

Stk. 3 En EGTS handler inden for rammerne af de opgaver, som den har fået overdraget, og som kun omfatter lettelse og fremme af det territoriale samarbejde med henblik på at styrke den økonomiske og sociale samhørighed, og som fastlægges af medlemmerne med udgangspunkt i, at de alle ligger inden for rammerne af den kompetence, som det enkelte medlem har i henhold til national lovgivning.

Stk. 4 Uden finansielt bidrag fra Det Europæiske Fællesskab kan de opgaver, der tillægges en EGTS, kun omfatte de typer af samarbejde, der er opført i artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde.

Stk. 5 En EGTS, hvor et eller flere medlemmer har begrænset ansvar, jf. artikel 12, stk. 2, i forordning om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS), kan kun registreres med hjemsted i Danmark, hvis der tegnes passende forsikringer eller stilles en garanti fra en bank eller et finansieringsinstitut, eller hvis EGTS’en er omfattet af en garanti fra en offentlig myndighed eller staten til dækning af de risici, der er forbundet med de aktiviteter, der udføres af EGTS’en.

§3 Anmodninger om deltagelse i en EGTS fremsendes til Erhvervsstyrelsen. Anmodninger skal være bilagt kopi af den foreslåede aftale, der regulerer EGTS’en, de foreslåede vedtægter og en redegørelse fra den eller de relevante ressortministerier om, at det pågældende danske medlems deltagelse i EGTS’en er i overensstemmelse med den kompetence, medlemmet har i henhold til dansk lovgivning. Hvis den foreslåede aftale og de foreslåede vedtægter ikke er udarbejdet på dansk, skal der tillige indsendes en autoriseret oversættelse på dansk. Erhvervsstyrelsen træffer afgørelse efter udtalelse fra eventuelle berørte ressortministerier.

Stk. 2 Ændringer i aftalen, der regulerer en EGTS, og væsentlige ændringer i en EGTS’ vedtægter skal godkendes af Erhvervsstyrelsen.

Stk. 3 I forbindelse med godkendelsen af en anmodning vedrørende en EGTS, der har hjemsted i Danmark, bestemmer Erhvervsstyrelsen, hvem der fører kontrol med en EGTS’ forvaltning af offentlige midler. Eventuelle udgifter forbundet med kontrollen afholdes af den pågældende EGTS.

Stk. 4 Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om anmodninger om deltagelse i en EGTS.

Stk. 5 Afgørelser, der træffes af Erhvervsstyrelsen efter stk. 1-3 og regler fastlagt i medfør af stk. 4, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 6 En EGTS er omfattet af lov om offentlighed i forvaltningen.

profile photo
Profilside