14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om administration af Den Europæiske Unions forordninger om handel med træ og træprodukter med henblik på bekæmpelse af handel med ulovligt fældet træ § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 1225 af 18. december 2012. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

  • 1) overtræder bestemmelserne i forordningerne,

  • 2) overtræder § 2, stk. 2 eller 3, eller

  • 3) undlader at give de oplysninger eller at afgive de prøver, der påkræves efter § 3, stk. 1.

•••

Stk. 2 Straffen kan stige til fængsel i indtil 1 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

  • 1) voldt skade på de interesser, som Den Europæiske Unions forordninger om handel med træ og træprodukter med henblik på bekæmpelse af handel med ulovligt fældet træ tilsigter at beskytte, eller fremkaldt fare derfor eller

  • 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

•••

Stk. 3 I regler, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf i form af bøde for overtrædelse af bestemmelser i reglerne. Det kan endvidere fastsættes, at straffen kan stige til fængsel i indtil 1 år under de omstændigheder, der er nævnt i stk. 2.

•••

Stk. 4 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••

Stk. 5 Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel, jf. stk. 2, nr. 2.

•••
profile photo
Profilside