14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lønindeholdelsesregisterloven

Lov om det fælles lønindeholdelsesregister

Lov nr. 1203 af 27. december 1996, jf.
lovbekendtgørelse nr. 187 af 16. februar 2015

Denne konsoliderede version af lønindeholdelsesregisterloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lønindeholdelsesregisterloven

Der er ingen senere ændringer til denne lov.
Vi har kontrolleret for ændringer den 05. juli 2022

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 Finansministeren opretter Det Fælles Lønindeholdelsesregister. Administrationen af registeret varetages af restanceinddrivelsesmyndigheden.

Stk. 2 Registeret har til formål at koordinere den indeholdelse i løn m.v. (lønindeholdelse), der finder sted på grundlag af de afgørelser om lønindeholdelse, som offentlige myndigheder træffer i forbindelse med restanceinddrivelse.

Stk. 3 Registerets opgaver varetages af restanceinddrivelsesmyndigheden efter de bestemmelser, der er fastsat i denne lov, i samarbejde med de myndigheder, der træffer afgørelse om indeholdelse i løn m.v.

§2 Det Fælles Lønindeholdelsesregister har til opgave at

  • 1) registrere og ajourføre oplysninger om myndighedernes afgørelser om lønindeholdelse,

  • 2) udsende og ajourføre trækkort til told- og skatteforvaltningen,

  • 3) modtage indbetalinger fra told- og skatteforvaltningen samt fordele og afregne indbetalingerne til myndighederne og

  • 4) styre og kontrollere tidspunktet for lønindeholdelsens ophør.

§3 Myndighedernes afgørelser om lønindeholdelse indberettes til Det Fælles Lønindeholdelsesregister.

§4 Myndighederne kan kun træffe afgørelse om lønindeholdelse for krav, der overstiger en beløbsgrænse, som fastsættes af skatteministeren. Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

Stk. 2 Skatteministeren kan fastsætte regler om myndighedernes pligt til at respektere en afgørelse fra en anden myndighed om, at lønindeholdelsen midlertidigt er stillet helt eller delvis i bero.

§5 Restanceinddrivelsesmyndigheden kan hos andre offentlige myndigheder og registre, der føres af offentlige myndigheder, indhente de oplysninger, der er nødvendige for varetagelsen af registerets opgaver, jf. § 2.

Stk. 2 De i stk. 1 nævnte oplysninger kan modtages og videregives i elektronisk form.

§6 Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om førelse af registeret og regler om myndighedernes betaling for anvendelse af registeret.

§7 Klager over en afgørelse om lønindeholdelse indgives til den myndighed, der har truffet afgørelsen, og behandles efter lovgivningens almindelige regler.

Stk. 2 Klager over administrationen af Det Fælles Lønindeholdelsesregister afgøres af Landsskatteretten, medmindre andet følger af regler udstedt i medfør af skatteforvaltningslovens § 35 b, stk. 3.

§8 Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af finansministeren, jf. dog stk. 2. Finansministeren fastsætter i den forbindelse nærmere regler om, i hvilket omfang lønindeholdelse, der finder sted på grundlag af afgørelser truffet før lovens ikrafttræden, skal være omfattet af loven.

Stk. 2 I tiden fra den 1. januar 1998 til lovens ikrafttræden kan myndighederne kun træffe afgørelse om lønindeholdelse for krav, der overstiger en beløbsgrænse, som fastsættes af finansministeren. I samme tidsrum kan den indeholdelsespligtige i forbindelse med hvert løntræk tilbageholde en administrationsgodtgørelse hos skyldneren. Godtgørelsens størrelse fastsættes af finansministeren. § 4, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3 Reglerne i stk. 2 har virkning for afgørelser om lønindeholdelse, som træffes efter 1. januar 1998.

§11 Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne.

profile photo
Profilside