14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Hashklubloven § 3

Lov om forbud mod besøgende i bestemte lokaler paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af hashklubloven og bygger på lov nr. 471 af 07. June 2001. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Den, der råder over lokalerne, kan kræve, at afgørelser om nedlæggelse af forbud efter § 1 indbringes for domstolene af den myndighed, der har truffet afgørelsen. Den i § 2, stk. 2, nævnte meddelelse til den pågældende skal indeholde oplysning om adgangen hertil og om fristen herfor, jf. stk. 2.

•••

Stk. 2 Anmodning om domstolsprøvelse efter stk. 1 skal være modtaget hos den myndighed, der har truffet afgørelsen, senest 4 uger efter, at forbudet er ophørt. Sagerne indbringes for byretten i den retskreds, hvor de pågældende lokaler ligger, efter reglerne i retsplejelovens kapitel 80.

•••

Stk. 3 Anmodning om domstolsprøvelse efter stk. 1 har ikke opsættende virkning, medmindre retten ved kendelse bestemmer andet.

•••
profile photo
Profilside