14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lodsloven § 25

Lodslov paragraf 25

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lodsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 352 af 12. April 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§25 Medarbejdere, der er beskæftiget med tilsyn med lodser, må ikke have interesser i lodserier, der udfører regionallodsninger, eller i disses virksomhed.

•••

Stk. 2 Nærtstående personer til medarbejdere, der er beskæftiget med tilsyn med lodser, skal orientere den pågældende medarbejder om interesser i lodserierne eller disses virksomhed. Orienteringen skal gives inden 1 uge efter, at interesseforholdet er opstået. Medarbejderen videregiver orienteringen til Søfartsstyrelsen inden 1 uge efter, at vedkommende selv har modtaget orienteringen.

•••

Stk. 3 Ved nærtstående personer til en medarbejder forstås følgende fysiske og juridiske personer med relation til den i stk. 1 nævnte personkreds:

 • 1) Ægtefælle eller samlever.

 • 2) Mindreårige børn, hvor den i stk. 1 nævnte person er indehaver af forældremyndigheden.

 • 3) Andre slægtninge, der i en periode på mindst 1 år har tilhørt den i stk. 1 nævnte persons husstand.

 • 4) Juridiske personer, såfremt

  • a) en fysisk person omfattet af stk. 1 eller af nr. 1-3 har det ledelsesmæssige ansvar i den juridiske person,

  • b) fysiske personer omfattet af stk. 1 eller af nr. 1-3 alene eller tilsammen besidder flertallet af stemmerettigheder i selskabet, har ret til at udnævne eller afsætte et flertal af selskabets bestyrelsesmedlemmer, har ret til at udøve en bestemmende indflydelse over selskabet på grundlag af vedtægterne eller aftale med dette i øvrigt, på grundlag af aftale med aktionærer råder over flertallet af stemmerettighederne i selskabet eller kan udøve bestemmende indflydelse over selskabet og besidder mere end en tredjedel af stemmerettighederne,

  • c) den juridiske person er etableret med henblik på at tilgodese økonomiske interesser hos en fysisk person omfattet af stk. 2 eller af nr. 1-3 eller

  • d) den juridiske person i øvrigt har økonomiske interesser, der er væsentligt sammenfaldende med de økonomiske interesser hos en fysisk person omfattet af stk. 1 eller af nr. 1-3.

•••
profile photo
Profilside