14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lejeloven  - træder i kraft den 1. juli 2022 § 109

Lov om leje paragraf 109

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lejeloven og bygger på lov nr. 341 af 22. March 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§109 Indbringes sag om iværksættelse af forbedringer efter § 105, kan huslejenævnet modsætte sig iværksættelsen, hvis forbedringen må anses for uhensigtsmæssig under hensyn til ejendommens alder, beliggenhed og beskaffenhed. Det samme gælder, hvis forbedringen ikke skønnes at medføre en passende forøgelse af brugsværdien under hensyn til ejendommens og de pågældende rums karakter, tilstand, indretning og udstyr. Det kan herved tages i betragtning, om ændringer, som foranstaltningerne vil medføre i de enkelte udlejede rum, skønnes rimelige i forhold til disses hidtidige hensigtsmæssige anvendelse.

•••

Stk. 2 Såfremt udlejeren iværksætter en forbedring, som nævnet har modsat sig, kan udlejeren ikke kræve lejeforhøjelse for forbedringen.

•••

Stk. 3 Indbringelse efter §§ 89 eller 90 i lov om boligforhold af en afgørelse, hvorved nævnet har tiltrådt iværksættelse af en forbedring, har opsættende virkning.

•••
profile photo
Profilside